CÔNG TÁC TỔ CHỨC

TB v/v tập huấn kỹ năng tổ chức xây dựng Đoàn cho đối tượng ban chấp hành chi Đoàn lâm thời năm thứ nhất

Nhằm mục đích nâng cao năng lực cho đội ngũ ban chấp hành chi Đoàn lâm thời năm thứ nhất tiến tới thành lập mới một số Đoàn khoa...
Xem chi tiết »
CÔNG TÁC TỔ CHỨC

KH tổ chức sơ kết cuộc vận động xây dựng phong cách Cán bộ Đoàn TNCS HCM trường ĐHNH năm học 2013-2014

KẾ HOẠCH Tổ chức sơ kết Cuộc vận động xây dựng phong cách Cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Ngân hàng Năm học 2013 –...
Xem chi tiết »
CÔNG TÁC TỔ CHỨC

Hướng dẫn thể thức văn bản của Đoàn TNCS HCM áp dụng tại các cơ sở Đòan trực thuộc

Căn cứ Hướng dẫn số 27- HD/TĐTN-VP ngày 12/02/2014 của Văn phòng Thành Đoàn về việc hướng dẫn thể thức văn bản của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành...
Xem chi tiết »
Designed&Supported by CONTENTAZ.COM