CÔNG TÁC TỔ CHỨC

Hướng dẫn thể thức văn bản của Đoàn TNCS HCM áp dụng tại các cơ sở Đòan trực thuộc

Căn cứ Hướng dẫn số 27- HD/TĐTN-VP ngày 12/02/2014 của Văn phòng Thành Đoàn về việc hướng dẫn thể thức văn bản của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành...
Xem chi tiết »
Designed&Supported by CONTENTAZ.COM