Thực hiện Hướng dẫn 08-HD/TWĐTN-BTC ngày 16/5/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về xây dựng đoàn cơ sở “3 chủ động” giai đoạn 2018 – 2022; nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn cơ sở, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ban hành hướng dẫn xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động”, cụ thể như sau:

  1. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Hướng dẫn này áp dụng đối với các đơn vị là Đoàn cơ sở trong hệ thống tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM

  1. NỘI DUNG
  2. Chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên của đơn vị

1.1. Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, nhu cầu tâm tư, nguyện vọng của từng đoàn viên, thanh thiếu niên, kể cả các thông tin trên mạng xã hội (zalo, facebook, youtube,…)

1.2. Chủ động trong công tác quản lý đoàn viên:

– Có danh sách đoàn viên và cập nhật thường xuyên;

– Có theo dõi, nhận xét đánh giá định kỳ hằng năm vào hồ sơ đoàn viên;

– Thực hiện đúng, đầy đủ quy trình phát triển đoàn viên mới, chương trình Rèn luyện đoàn viên, quy trình chuyển sinh hoạt đoàn, kỷ luật đoàn viên,…

1.3. Chủ động rà soát, thống kê, lập danh sách những đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trong đơn vị, đặc biệt thanh niên dân tộc, thanh niên tôn giáo, thanh niên yếu thế để có kế hoạch giúp đỡ.

1.4. Chủ động phổ biến tới từng đoàn viên và tuyên truyền trong thanh niên những vấn đề mới trong chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chính trị – kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại, công tác dân tộc – tôn giáo; tình hình trong và ngoài tỉnh, những vấn đề thực tiễn đang đặt ra với công tác đoàn và phong trào thanh niên tại địa phương, đơn vị.

1.5. Chủ động chăm lo và bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ đoàn, đoàn viên của đơn vị.

  1. Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác

2.1. Chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác của đơn vị nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của cấp ủy Đảng, lãnh đạo đơn vị và của Đoàn cấp trên.

2.2. Chủ động triển khai thực hiện chương trình công tác hằng năm của đơn vị; tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh niên góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị; triển khai thực hiện các công trình, phần việc thanh niên.

2.3. Chủ động chỉ đạo các chi đoàn tổ chức sinh hoạt chi đoàn định kỳ.

2.4. Chủ động xây dựng và phát triển tổ chức, đặc biệt trong việc thực hiện chủ trương 1+1 (1 đoàn viên vận động, tập hợp ít nhất 01 thanh niên vào tổ chức Đoàn, Hội).

2.5. Chủ động trong kiểm tra, đánh giá, tự phê bình và phê bình; trong phát hiện, nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiên tiến.

  1. Chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan

3.1. Chủ động tham mưu cấp ủy Đảng về cơ chế, nội dung trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên; trong chỉ đạo các hoạt động phối hợp chính quyền, đoàn thể để thực hiện tốt công tác thanh niên.

3.2. Chủ động tham mưu cấp ủy Đảng thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ Đoàn tại cơ sở.

3.3. Chủ động tham mưu cho cấp ủy trong công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.

3.4. Chủ động phối hợp với chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cấp ủy giao; trong tham mưu cơ chế, chính sách nhằm thực hiện tốt công tác Đoàn và phong trào tại đơn vị.

III. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Bước 1: Trên cơ sở các nội dung của hướng dẫn, căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, Đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch và báo cáo với Đoàn trường về việc xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” .

Bước 2: Đoàn khoa phân công cán bộ theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện, đồng thời báo cáo tình hình đăng ký, triển khai về Ban Thường vụ Đoàn trường

Bước 3: Hằng năm, Đoàn trường tiến hành kiểm tra, đánh giá và quyết định công nhận Đoàn cơ sở “3 chủ động”.

* Lưu ý: Kết quả triển khai thực hiện xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” là tiêu chí quan để đánh giá Đoàn cơ sở hằng năm; đồng thời là cơ sở bình xét danh hiệu, giải thưởng đối với đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở đó

Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị Ban Thường vụ cơ sở Đoàn trực thuộc căn cứ hướng dẫn để xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện tại đơn vị; báo cáo kết quả thực hiện (kèm theo đề xuất, kiến nghị nếu có) về Ban Thường vụ Đoàn trường theo đúng quy định./.