Số: 119-CTr/ĐTN-HSV (ngày 15/01/2018)


Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM lần thứ 28, nhiệm kỳ 2017 – 2019, và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội sinh viên Việt Nam trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM lần thứ 6, nhiệm kỳ 2017 – 2019; nhằm chủ động trong công tác tạo nguồn cán bộ đảm bảo tiêu chuẩn và năng lực để thực hiện nhiệm vụ trong cả nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Đoàn trường – Ban Thư ký HSV trường xây dựng chương trình quy hoạch – đào tạo – bố trí cán bộ Đoàn – Hội Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM giai đoạn 2018 – 2020, tầm nhìn đến 2022 với những nội dung cụ thể như sau::

 MỤC TIÊU:

  1. Thực hiện hoàn tất công tác quy hoạch cán bộ Đoàn – Hội tại tất cả các cơ sở Đoàn – Hội trực thuộc Đoàn thanh niên – Hội sinh viên trường giai đoạn 2018 – 2020. Đồng thời, định kỳ hàng năm rà soát để điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phù hợp với tình hình thực tiễn và chuẩn bị nguồn cho nhiệm kỳ 2019 – 2022 của Đại hội Đoàn trường và Đại hội Hội sinh viên trường.
  2. Đào tạo chuẩn hóa trong nhiệm kỳ đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội các cấp theo quy định tại Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh do Ban Thường vụ Thành ủy ban hành và Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM; đồng thời xác định tầm nhìn đến nhiệm kỳ 2019 – 2022 cho công tác quy hoạch và đào tạo đội ngũ cán bộ.
  3. Bố trí trên 80% Đoàn – Hội cán bộ sau đào tạo phù hợp với chuyên môn đào tạo, năng lực công tác. Quan tâm đúng mức việc định hướng công việc sau khi thôi tham gia công tác Đoàn đối với CB Đoàn – Hội là CB-GV trẻ của Trường, và quan tậm chính sách tuyển dụng ưu tiên đối với CB Đoàn – Hội là Sinh viên.

GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

  1. Công tác Quy hoạch và tạo nguồn cán bộ:

1.1. Đối với cấp Trường:

– Triển khai, quán triệt nội dung Quy chế cán bộ Đoàn – Hội đến tất cả các cơ sở Đoàn – Hội trực thuộc. Song song đó, Ban Thường vụ Đoàn trường nghiên cứu, tiếp thu các quy định của Đảng để điều chỉnh và ban hành mới Quy định về tiêu chuẩn các chức danh cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM (Thực hiện thường xuyên hàng năm).

– Phát hiện các nhân tố từ thực tiễn công tác tại cơ sở và theo từng tuyến đối tượng cụ thể, đặc biệt là đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội các cấp và các điển hình đoàn viên thanh niên tiêu biểu.

– Đầu tư cho công tác đánh giá cán bộ. Hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ của Đoàn – Hội Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM. Định kỳ hằng năm, tiến hành rà soát để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn. Đồng thời, tập trung hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở trực thuộc hoàn tất công tác quy hoạch cán bộ giai đoạn 2018 – 2020 tại từng cơ sở.

1.2. Đối với các cơ sở Đoàn – Hội:

– Tham mưu với Cấp ủy – Chính quyền để tạo cơ chế cho đội ngũ cán bộ trong quy hoạch và nhân sự kế thừa (phù hợp với điều kiện của từng đơn vị). Chủ động xây dựng nội dung để tạo nguồn cán bộ theo đặc thù của đơn vị.

– Tham gia tích cực và có hiệu quả Chương trình quy hoạch cán bộ nguồn do Đoàn thanh niên – Hội sinh viên trường triển khai.

  1. Công tác Đào tạo cán bộ:

2.1. Đối với cấp Trường:

– Về chuyên môn nghiệp vụ:

+ Giới thiệu và cử cán bộ Đoàn tham gia chương trình đào tạo thạc sĩ – tiến sĩ của trường (nếu phù hợp).

+ Định kỳ hằng năm, tiếp tục duy trì và đổi mới phương thức tổ chức lớp đào tạo cán bộ nguồn. Song song đó, tổ chức gặp gỡ đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội định kỳ để qua đó tạo nguồn cán bộ cho Đoàn thanh niên – Hội sinh viên trường và các cơ sở trực thuộc.

+ Xây dựng cơ chế khuyến khích, hỗ trợ tài chính và tạo điều kiện cho cán bộ Đoàn – Hội chủ động tham gia các lớp đào tạo có phù hợp cho cá nhân và tổ chức Đoàn – Hội.

– Về lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác thanh niên:

+ Cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo Trung cấp chính trị.

+ Tổ chức ít nhất là 02 lớp học tập 6 bài lý luận chính trị cơ bản cho đội ngũ CB Đoàn – Hội được quy hoạch và đoàn viên, thanh niên ưu tú.

+ Cử cán bộ tham gia các chuyên đề nghiệp vụ công tác Đoàn – Hội theo triển khai từ Đoàn – Hội cấp trên.

+ Tạo điều kiện giới thiệu phát triển Đảng cho đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội đương nhiệm và được quy hoạch.

2.2. Đối với các cơ sở rực thuộc:

– Về chuyên môn nghiệp vụ:

+ Khuyến khích và tham mưu được cơ chế cho đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội được học tập nâng cao trình độ, đảm bảo đáp ứng được các quy định hiện hành.

+ Chuẩn bị và tham gia tích cực trong các lớp đào tạo do Ban Thường vụ Đoàn trường – Ban thư ký HSV trường triển khai.

– Về lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác thanh niên:

+ Chủ động giới thiệu cán bộ Đoàn cho Cấp ủy – Chính quyền cử tham gia các lớp đào tạo theo khả năng của từng cơ sở.

+ Chuẩn bị và tham gia tích cực trong các lớp đào tạo do Ban Thường vụ Đoàn trường – Ban Thư ký HSV trường triển khai.

+ Định kỳ các lớp sơ cấp lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ Đoàn và dự nguồn cán bộ Đoàn; đồng thời tổ chức các lớp học tập 6 bài lý luận chính trị cho đông đảo đội ngũ đoàn viên trực thuộc, phấn đấu đạt tỉ lệ ít nhất 95% đoàn viên học tập và hoàn thành.

– Về tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác:

+ Đảm bảo tổ chức tốt các lớp tập huấn, bồi dưỡng phù hợp với từng đối tượng, đặc biệt là các lớp chuyên đề theo từng lĩnh vực chuyên môn, ngành học.

+ Tổ chức các hội thi, sân chơi để tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ kiểm tra kiến thức, năng lực công tác và bổ sung hoàn thiện.

  1. Công tác bố trí cán bộ:

3.1. Đối với cấp Trường:

– Định kỳ hằng năm, trên cơ sở kế hoạch đào tạo, huấn luyện chung, Ban Thường vụ Đoàn trường – Ban Thư ký HSV trường quán triệt và xác lập cơ chế để đảm bảo 100% cán bộ Đoàn – Hội được bố trí công tác sau đào tạo.

– Ban Thường vụ Đoàn trường – Ban Thư ký HSV trường thường xuyên làm việc với Cấp ủy – Lãnh đạo các đơn vị để đảm bảo quan tâm đến hướng bố trí công việc cho cán bộ sau khi thôi tham gia công tác Đoàn – Hội, và các chế độ chính sách ưu tiên cho cán bộ Đoàn – Hội là SV trong tuyển dụng, thực tập, ….

3.2. Đối với các cơ sở trực thuộc:

– Căn cứ quy hoạch đã được phê duyệt, tiến hành thực hiện công tác phân công, luân chuyển phù hợp theo thực tiễn để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

– Thường xuyên lắng nghe, nắm bắt tâm tư nguyện vọng cán bộ để kịp thời báo cáo và tham mưu cho Cấp ủy – Lãnh đạo đơn vị hướng bố trí công tác cho đội ngũ cán bộ sau khi thôi tham gia công tác Đoàn – Hội, và các chế độ chính sách ưu tiên cho cán bộ Đoàn – Hội là SV trong tuyển dụng, thực tập, …..

– Hướng dẫn đến các cơ sở Đoàn, Chi đoàn trực thuộc.

– Thường xuyên tổ chức hoặc chủ động cử cán bộ Đoàn tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng và đào tạo nâng cao về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công tác và lý luận chính trị.

– Đảm bảo tổ chức tốt các hoạt động theo chương trình công tác để tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ rèn luyện trong thực tiễn và trưởng thành.

– Chủ động tham mưu với cấp ủy – lãnh đạo các đơn vị thực hiện hiệu quả các chế độ, chính sách của Đảng – Nhà nước với cán bộ Đoàn – Hội.

Trên đây là chương trình về công tác quy hoạch cán bộ, đề nghị Ban Thường vụ các Đoàn khoa, Ban thư ký các Liên chi Hội sinh viên căn cứ chương trình này để xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể tại đơn vị. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc thì liên hệ với Ban Tổ chức Đoàn trường hoặc Hội sinh viên trường để được hướng dẫn cụ thể.

BTV ĐOÀN TRƯỜNG – BTK HSV TRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC – CHỦ TỊCH HSV

(đã ký)

ThS. Huỳnh Đỗ Bảo Châu