THÔNG BÁO V/v nộp hồ sơ tham gia bình chọn, tuyên dương danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2019

Số: 52/TB/ĐTN-BCH ngày 17/05/2019 Thực hiện chương trình hoạt động “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc...
Xem chi tiết »

KẾ HOẠCH V/v tổ chức học tập các chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong đoàn viên, thanh niên.

Số: 24/KH/ĐTN-HSV ngày 25/03/2019 MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU: Mục đích – Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ...
Xem chi tiết »

KẾ HOẠCH Tổ chức đợt hoạt động “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019).

Số: 05-KH/ĐTN-BTV ngày 25/02/2019 Thực hiện Kế hoạch số 101 – KH/TĐTN – BTG ngày 21/2/2019 của Ban tuyên giáo Thành đoàn về việc tổ chức đợt hoạt động...
Xem chi tiết »

THÔNG BÁO V/v Triệu tập Sinh viên tham gia buổi tập huấn về phòng, chống HIV/AIDS

Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Ngân Hàng TP.HCM thông báo và đề nghị Ban Thường vụ các Đoàn khoa về việc triển khai và triệu tập sinh...
Xem chi tiết »
GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG

HƯỚNG DẪN Thực hiện cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội

MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU Tuyên truyền, giáo dục, định hướng cho cán bộ, hội viên, thanh thiếu nhi hướng tới các giá trị cao đẹp, có lý tưởng cách mạng, bản...
Xem chi tiết »

THÔNG BÁO V/v Triển khai Cuộc thi tìm hiểu về biên giới và Bộ đội Biên phòng

Căn cứ Công văn số 4505/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 28/09/2018 v/v phối hợp triển khai Cuộc thi tìm hiểu về biên giới và Bộ đội Biên phòng; nay Ban Thường vụ...
Xem chi tiết »

HƯỚNG DẪN Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 9-10 năm 2018 Chủ đề: “Sáng tạo: từ tư duy đến hành động”

Thực hiện Hướng dẫn số 18-HD/TĐTN-BTG ngày 12/09/2018 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về chương trình công tác Đoàn năm 2018 với chủ đề “Năm Tuổi trẻ sáng...
Xem chi tiết »
Designed&Supported by CONTENTAZ.COM