Nhằm mục đích đảm bảo quyền lợi cho sinh viên tham gia hoạt động Đoàn – Hội, cập nhật chính xác và đầy đủ các hoạt động phong trào được tính điểm rèn luyện mỗi học kỳ, đồng thời đảm bảo hoạt động Đoàn – Hội được tính điểm rèn luyện cho sinh viên phải có chất lượng và phù hợp định hướng công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên năm học,

Đoàn thanh niên và Hội sinh viên trường thông báo v/v xác định các hoạt động Đoàn – Hội – CLB được tính điểm rèn luyện cho sinh viên như sau:

  1. Các hoạt động Đoàn – Hội – CLB được tính điểm rèn luyện khi:
  • Là hoạt động do Đoàn trường, Hội sinh viên trường trực tiếp tổ chức, hoặc giao cho các cơ sở Đoàn – Hội – CLB đăng cai tổ chức.
  • Hoặc là hoạt động của các cơ sở Đoàn – Hội – CLB tổ chức mà trong kế hoạch được phê duyệt có phê duyệt đề xuất tính điểm rèn luyện (việc phê duyệt do thường trực Đoàn trường, Hội sinh viên trường xem xét theo tính chất, nội dung và chất lượng hoạt động).
  • Hoặc là hoạt động của các đơn vị bên ngoài khi triển khai cho sinh viên của trường tham gia có thông qua Đoàn trường, hoặc Hội sinh viên trường để liên kết (được thường trực Đoàn trường, hoặc thường trực Hội sinh viên trường đồng ý cho triển khai trong sinh viên của trường).
  1. Khi được Đoàn trường hoặc Hội sinh viên trường duyệt là hoạt động được tính điểm rèn luyện, đơn vị tổ chức cần nêu rõ trong các bài truyền thông về việc chương trình được cộng điểm rèn luyện để sinh viên tham gia biết rõ, và đối chiếu kết quả tổng hợp vào cuối học kỳ.

Đồng thời, sinh viên cần lưu ý rõ nội dung này trong các bài truyền thông khi đăng ký tham gia các hoạt động, để tránh thắc mắc khi nhận kết quả tổng hợp hoạt động phong trào cuối mỗi học kỳ.

  1. Đơn vị tổ chức có trách nhiệm nộp file danh sách sinh viên tham gia chương trình (bao gồm MSSV, Họ tên, Lớp, Vai trò là BTC hay CTV hay người tham dự) về email doanthanhnien@buh.edu.vn, hoặc hoisinhvien@buh.edu.vn trong vòng tối đa 20 ngày sau khi chương trình kết thúc. Quá thời hạn này đơn vị tổ chức không gửi danh sách về xem như không thực hiện ghi nhận cộng điểm rèn luyện cho chương trình đó, đơn vị tổ chức hoàn toàn chịu trách nhiệm với sinh viên đã tham dự.

Thông báo có hiệu lực kể từ tháng 01/2018, đề nghị các cơ sở Đoàn – Hội – CLB nghiêm túc thực hiện theo tinh thần thông báo vì đây là nội dung quan trọng trong công tác tổng hợp danh sách SV tham gia hoạt động phong trào mỗi học kỳ.

Trân trọng./.