[THÔNG BÁO]
V/v Tạm ngưng mọi hoạt động Đoàn – Hội – CLB để thi học kỳ 2, đợt 1, năm học 2017 – 2018
Căn cứ kế hoạch thi học kỳ 2, đợt 1, năm học 2017 – 2018,
Ban thường vụ Đoàn trường và Ban thư ký Hội sinh viên trường thông báo đến tất cả các cơ sở Đoàn – Hội, CLB – Đội – Nhóm trong toàn trường tạm ngưng tất cả các hoạt động trong thời gian từ ngày 23/04/2018 (Thứ 2) đến hết ngày 04/05/2018 (Thứ 6) để sinh viên tập trung cho việc thi học kỳ.
Đề nghị tất cả các cơ sở Đoàn – Hội, CLB – Đội – Nhóm triển khai rộng rãi thông báo này và thực hiện và nhắc nhở đơn vị trực thuộc của mình thực hiện nghiêm túc thông báo này.
Trân trọng./.