Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các bạn sinh viên nộp hồ sơ SV5T, Ban phong trào quyết định Giấy xác nhận hoạt động và giấy xác nhận thành viên CLB sẽ được làm theo mẫu sau:

Giấy xác nhận hoạt động :TẠI ĐÂY

Giấy xác nhận thành viên CLB : TẠI ĐÂY