QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tặng giấy khen 08 sinh viên Trường Đại học Ngân hàng Tp. HCM đã tham dự và đạt giải trong kỳ thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc tại Phú Yên năm 2012 (Danh sách đính kèm).

Điều 2: Thưởng 500.000đ, 400.000đ, 200.000đ cho các sinh viên đạt giải nhì, ba, khuyến khích trong kỳ thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc tại Phú Yên năm 2012 (Danh sách đính kèm).

Điều 3: Các Ông (Bà) Trưởng phòng Công tác Chính trị  – Sinh viên, Trưởng phòng Tài chính – Kế toán, các cá nhân có tên trên thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

– Như điều 3;

– Lưu: P.CTCT – SV, VP.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

NGND, PGS, TS. NGÔ HƯỚNG

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tặng giấy khen cho 10 sinh viên đạt giải cao trong kỳ thi Olympic Toán sinh viên cấp Trường năm 2012 (Danh sách đính kèm).

Điều 2: Thưởng 600.000đ, 500.000đ, 400000đ , 200.000đ cho các sinh viên đạt giải nhất, nhì, ba và khuyến khích trong kỳ thi Olympic toán sinh viên cấp trường.

Điều 3: Các Ông (Bà) Trưởng phòng Công tác Chính trị  – Sinh viên, Trưởng phòng Tài chính – Kế toán, các cá nhân có tên trên thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

– Như điều 3;

– Lưu: P.CTCT – SV, VP.

HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký )

NGND, PGS, TS. NGÔ HƯỚNG