THÔNG BÁO
V/V nhận trợ cấp năm học 2013 – 2014 và lịch Tết năm 2015

Văn phòng Đoàn trường thông báo đến các chi Đoàn, Đoàn khoa, Liên chi Hội sinh viên khoa, CLB, đội, nhóm trực thuộc Đoàn trường về việc nhận trợ cấp năm học 2013 – 2014 và lịch Tết năm 2015 cụ thể như sau:
1. Lịch Tết năm 2015 được phát về cho các lớp vào các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu, từ ngày 22/12 đến 26/12/2014. Lớp trưởng các lớp có nhiệm vụ lên trực tiếp văn phòng Đoàn trường để nhận lịch cho lớp và căn cứ theo danh sách lớp để phân phát cho các sinh viên.
2. Trợ cấp năm học 2013 – 2014 dành cho Ban cán sự lớp, Ban chấp hành chi Đoàn, Ban chấp hành chi Hội được nhận vào 1 ngày duy nhất là thứ Tư (ngày 24/12/2014)
3. Các sinh viên khi đến văn phòng làm thủ tục ký nhận vui lòng mang theo thẻ sinh viên, CMND, cán bộ phụ trách sẽ không cho phép nhận thay.
Văn phòng Đoàn trường rất mong các cơ sở Đoàn hội và Ban cán sự các lớp, Ban chấp hành các Đoàn khoa, Liên chi Hội sinh viên khoa, Ban chủ nhiệm các CLB, đội, nhóm trực thuộc Đoàn trường nghiêm túc thực hiện theo tinh thần thông báo.
Trân trọng.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG
PHÓ BÍ THƯ

Phạm Thanh Tân