THÔNG BÁO
V/v danh sách dự kiến khen thưởng Đoàn viên có thành tích hoạt động xuất sắc toàn khóa đợt tốt nghiệp tháng 6/2014

Căn cứ theo thông báo số 241-TB/ĐTN-BTC về việc khen thưởng Đoàn viên có thành tích hoạt động xuất sắc toàn khóa đợt tốt nghiệp tháng 6/2014 và đề xuất từ các cơ sở Đoàn, giới thiệu của Ban Thư ký Hội sinh viên.

Ban Tổ chức Đoàn trường đã tiến hành tổng hợp, đối chiếu tiêu chuẩn theo quy định và lập danh sách dự kiến khen thưởng 61 đoàn viên có thành tích hoạt động xuất sắc theo danh sách đính kèm.

Trong thời gian từ ngày 22/6 đến 24/6/2014, nếu không có bất kỳ phản hồi nào của các cơ sở Đoàn về tiêu chuẩn đối với từng trường hợp cụ thể thì Ban Tổ chức Đoàn trường sẽ tiếp tục tiến hành các thủ tục khen thưởng cho các trường hợp trên. Mọi phản hồi xin gửi về doandhnganhang@gmail.com
Trân trọng.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG
PHÓ BÍ THƯ

Phạm Thanh Tân

Sinh viên xem danh sách khen thưởng tại file đính kèm: 250-TB-2014 TB du kien khen thuong dot 6-2014