Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đoàn thông qua ngày 12/12/2012, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn hướng dẫn toàn Đoàn thực hiện đúng và thống nhất Điều lệ Đoàn theo hướng dẫn số 22HD/TWĐTN ngày 28/6/2013.

Các bạn Đoàn viên, cán bộ Đoàn có thể tải về hướng dẫn  thực hiện điều lệ Đoàn mới TẠI ĐÂY