Thực hiện Hướng dẫn số 06-HD-TWĐTN-BTG ngày 04/5/2018 của Ban Bí thư Trung ương đoàn về việc thực hiện cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp trên mạng xã hội”, Ban Thường vụ Đoàn trường hướng dẫn thực hiện cuộc vận động. Nội dung cụ thể như sau:

MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Tuyên truyền, giáo dục, định hướng cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi hướng tới các giá trị cao đẹp, có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh vững vàng, có hoài bão và khát vọng vươn lên, sống đẹp, sống có ích, trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.
  2. Góp phần tạo ra trào lưu, xu hướng đăng tải, chia sẻ thông tin tích cực trên mạng xã hội, góp phần tạo môi trường mạng lành mạnh cho sự phát triển toàn diện của sinh viên.
  3. Thực hiện phương châm “trong trước, ngoài sau”, “trên trước, dưới sau”. Theo đó, cấp bộ Đoàn, cán bộ đoàn các cấp thực hiện trước; tích cực lan truyền tin tốt, câu chuyện đẹp, từ đó lan tỏa ra đoàn viên, sinh viên. Phấn đấu xây dựng trang mạng xã hội và tuyên truyền mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp của Đại học Ngân hàng Tp.HCM.

NỘI DUNG

Đoàn trường, các Đoàn khoa, Liên chi đoàn CLC tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, thanh niên đăng tải, chia sẻ các tin tốt, các câu chuyện đẹp trên các mạng xã hội của cá nhân, tổ chức mình, trong đó:

  1. Tin tốt: Là những thông tin tích cực liên quan đến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quá trình cụ thể hóa các chủ trương, chính sách; các thông tin về mọi mặt của đời sống xã hội có tác động tích cực đến suy nghĩ, quan niệm, lối sống của đoàn viên, thanh niên và nhân dân; thông tin có mục đích, định hướng tốt, có tính phản biện, tinh thần xây dựng. Ưu tiên các thông tin tích cực về Đoàn, về việc triển khai các phong trào, cuộc vận động lớn của nhiệm kỳ 2017 – 2019, các nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn, Hội các cấp; những thành tích xuất sắc của thanh thiếu nhi Việt Nam trong học tập, nghiên cứu, sinh hoạt, lao động, công tác.
  2. Câu chuyện đẹp: Là những câu chuyện truyền cảm hứng về việc làm tốt, hành động đẹp thể hiện lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc; về những tấm gương người tốt, việc tốt thể hiện tinh thần trách nhiệm, tấm lòng yêu thương, nhân hậu của con người, tinh thần quả cảm, trung thực, sẵn sàng hy sinh lợi ích của bản thân vì đất nước và cộng đồng; về những tấm gương vượt khó vươn lên thành công trong cuộc sống và có những đóng góp thiết thực cho xã hội.

CHỦ ĐỀ CỦA CÁC MỐC THỜI GIAN TRỌNG ĐIỂM:

+ Từ ngày 14 – 20/11: Tập trung tuyên truyền tin tốt, câu chuyện đẹp về những tấm gương nhà giáo trẻ tiêu biểu.

+ Từ ngày 03 – 10/1: Tập trung tuyên truyền tin tốt, câu chuyện đẹp về sinh viên; những tấm gương tiêu biểu đạt thành tích xuất sắc trong học tập và nghiên cứu.

+ Từ ngày 20 – 26/3: Tập trung tuyên truyền tin tốt, câu chuyện đẹp về tổ chức Đoàn, cán bộ Đoàn; những câu chuyện đẹp về kết quả hoạt động của Đoàn, những công trình, phần việc tiêu biểu và những gương cán bộ đoàn tiêu biểu trong Tháng thanh niên.

+ Từ ngày 13 – 19/5: Tập trung tuyên truyền tin tốt, câu chuyện đẹp về những điển hình thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác.

+ Trong các dịp tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, hoạt động quy mô lớn, đồng loạt của tổ chức Đoàn, các cấp bộ đoàn tập trung đăng tải, chia sẻ tin tốt, câu chuyện đẹp liên quan trên fanpage Đoàn trường để tạo hiệu ứng, sự quan tâm của đoàn viên, thanh niên đối với các hoạt động của Đoàn.

PHƯƠNG THỨC, GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI

  1. Công tác tuyên truyền

Tuyên truyền rộng rãi thông qua các hoạt động Đoàn, Hội; triển khai tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội của Đoàn trường, Đoàn khoa; đưa nội dung về mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động vào các buổi sinh hoạt chi đoàn.

  1. Cách thức triển khai

Thực hiện theo phương châm “trong trước, ngoài sau”, “trên trước, dưới sau”, trước mỗi câu chuyện đẹp thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận xã hội, các cấp bộ Đoàn, cán bộ đoàn tập trung tuyên truyền, chia sẻ tạo thành trào lưu trên mạng xã hội cổ vũ lối sống tích cực, nhân văn, vì cộng đồng; chủ động phê phán, lên án những thói quen xấu, lạc hậu, cản trở sự phát triển, lối sống thờ ơ, vô cảm; phản bác những luận điệu sai trái, hành động gây ảnh hưởng tiêu cực tới đất nước và cộng đồng xã hội.

Vận động cán bộ, đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia chia sẻ, bình luận, đăng tải các thông tin chính thống, tích cực, các hành động, câu chuyện đẹp từ fanpage của Đoàn trường.

Phân công các Đoàn khoa, Liên chi Đoàn CLC thực hiện theo từng tuần:

Các Đoàn khoa được phân công phụ trách để thực hiện bản tin “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” theo tuần và gửi về email doanthanhnien@buh.edu.vn chậm nhất vào lúc 18g00 ngày Chủ Nhật của tuần đó để đăng tải trên trang facebook của Đoàn trường.

Đơn vị

Đợt 1 Đợt 2

Đợt 3

Đoàn khoa Ngân hàng 22-28/10 17-23/12 11-17/03
Đoàn khoa Kinh tế Quốc tế 29/10-04/11 24-30/12 18-24/03
Đoàn khoa Kế toán Kiểm toán 05-11/11 31/12-06/01 25-31/03
Đoàn khoa Tài chính 12-18/11 07-13/01 01-07/04
Đoàn khoa Luật kinh tế 19-25/11 14-20/01 08-14/04
Đoàn khoa Quản trị kinh doanh 26/11-02/12 21-27/01 15-21/04
Đoàn khoa HTTT Quản lý 02-08/12 18-24/02 22-28/04
Đoàn khoa Ngoại ngữ 03-09/12 25/02-03/03 29/04-05/05
Liên chi Đoàn CLC 10-16/12 04-10/03 05-12/05

Phân công các CLB trực thuộc Đoàn trường thực hiện theo từng tháng:

  • Mỗi CLB thực hiện tối thiểu 01 thực hiện bản tin “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” mỗi tháng và gửi về email doanthanhnien@buh.edu.vn chậm nhất vào lúc 18g00 ngày 25 hàng tháng.

Lưu ý: Bản tin được nộp file word qua email có đính kèm ít nhất 01 ảnh chụp của cá nhân được đưa tin trong bài viết.

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

ThS. Huỳnh Đỗ Bảo Châu