Thực hiện Công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2018 – 2019 của Ban Thư ký Hội Sinh viên trường Đại học Ngân hàng TP.HCM;

             Căn cứ dự thảo số 01/KH-BKT của Ban Kiểm tra Hội Sinh viên trường về việc thực hiện công tác kiểm tra cơ sở Hội vào ngày 28 tháng 9 năm 2018.

            Căn cứ thông báo số 01/TB/BKT của Ban Kiểm tra Hội Sinh viên trường về việc Kiểm tra chuyên đề “Công tác tổ chức cơ sở Hội” vào ngày 01  tháng 10 năm 2018.

           Căn cứ vào công tác kiểm tra các cơ sở Hội vào ngày 27/10/2018, Ban Kiểm tra Hội Sinh viên trường công bố kết quả xếp loại các đơn vị như sau:

 

 1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:
 2. Mặt được:
 • Công tác tổ chức về việc chuẩn bị nhân sự Ban chấp hành Liên chi Hội, Ban chủ nhiệm CLB-Đội-Nhóm có sự quan tâm từ phía đơn vị trong việc tìm kiếm và bồi dưỡng nhân sự phục vụ cho cơ sở và giới thiệu nhân sự cho Hội Sinh viên trường.
 • Lực lượng cán bộ cơ sở có chuyển biến tích cực và ngày càng đầu tư vào hoạt động công tác.
 • Có tổ chức các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa các thành viên trong cơ sở, các anh, chị là cựu cán bộ của đơn vị.
 • Có định hướng hoạt động của cơ sở.
 1. Các vấn đề cần lưu ý:
 • Một số đơn vị còn chưa có sự chuẩn bị về mặt nhân sự, cần chú trọng quan tâm đến vấn đề tìm kiếm và bồi dưỡng nhân sự chủ chốt chuẩn bị cho nhiệm kì mới.
 • Thực hiện các chương trình hoạt động theo đúng sự định hướng từ đầu năm học và theo sự chỉ đạo của Hội Sinh viên trường
 • Tổ chức giao lưu, sinh hoạt thường xuyên tạo mối liên kết giữa các thành viên trong đơn vị.

II. NHỮNG KIẾN NGHỊ – ĐỀ XUẤT

 • Tổ chức, triển khai lại các buổi tập huấn để nâng cao chất lượng Cán bộ cơ sở từ những buổi tập huấn của Hội Sinh viên trường.
 • Tăng cường các nội dung sinh hoạt chuyên môn như sinh hoạt chuyên môn trên theo định hướng hoạt động của đơn vị

Trên đây là kết quả về nội dung kiểm tra chuyên đề 1 “Công tác công tác Hội”.

TM.BAN KIỂM TRA HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG