Số: 300/TB/ĐTN-BTC ngày 27/09/2018


Thực hiện công văn số 1384-CV/TWĐTN-VP ngày 04/9/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên;

Thực hiện thông báo số 471-TB/TĐTN-BTG ngày 24/9/2018 của Ban tuyên giáo Thành Đoàn về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên,

BTV Đoàn trường thông báo tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên với các nội sung cụ thể như sau:

  1. NỘI DUNG ĐỊNH HƯỚNG GÓP Ý:

– Các quyền, nghĩa vụ của thanh niên nhằm cụ thể hóa các quyền, nghĩa vụ của công dân theo Hiến pháp năm 2013 và trách nhiệm của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

– Chính sách của nhà nước đối với nhóm thanh niên đặc thù (bao gồm: thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện, thanh niên có tài năng, thanh niên khuyết tật, thanh niên nhiễm HIV/AIDS, thanh niên sau cai nghiện ma túy, thanh niên sai cải tạo, thanh niên di cư);

– Trách nhiệm của Nhà nước, gia đình, nhà trường và xã hội đối với Thanh niên;

– Về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam (vị trí, vai trò, trách nhiệm) đối với thanh niên và công tác thanh niên. Cơ chế phát huy Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia giám sát, phản biện xã hội về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Thanh niên.

– Quản lý nhà nước về công tác thanh niên (Nội dung, tổ chức bộ máy ở các cấp); trách nhiệm của các chủ thể thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên;

– Về tổ chức phối hợp liên ngành về công tác thanh niên (cấp Trung ương, cấp tỉnh);

– Mối quan hệ phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước về công tác thanh niên và tổ chức phối hợp liên ngành về công tác thanh niên trong xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên và công tác thanh niên;

 

– Nguồn lực thực hiện công tác thanh niên, chính sách phát triển thanh niên;

– Những vấn đề cụ thể khác nảy sinh từ thực tiễn tình hình thanh niên và công tác thanh niên ở địa phương cần được nghiên cứu, đưa vào quy định trong Luật Thanh niên (sửa đổi).

  1. TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐỂ GÓP Ý:

– Luật Thanh niên năm 2005;

– Đề cương Luật Thanh niên sửa đổi.

* Đường dẫn tài liệu: goo.gl/SegjbH

  1. HÌNH THỨC THỰC HIỆN GÓP Ý:

Ban Thường vụ Đoàn trường xây dựng đường dẫn góp ý:

https://goo.gl/forms/3c9pEvbTzLiNhe2k2

Đề nghị các Đoàn khoa triển khai thảo luận, góp ý và báo cáo kết quả bằng cách thực hiện nhập các ý kiến vào biểu mẫu theo đường dẫn trên.

Hạn chót đóng góp ý kiến: 18h00 ngày 02/10/2018. Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc thông báo. Trân trọng./.

                                                        TM.BTV ĐOÀN TRƯỜNG

                                                   PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

                                                                                                                 (đã ký)

                                                      ThS. Huỳnh Đỗ Bảo Châu