Số: 289/HD/ĐTN-BTC ngày 19/08/2018


Căn cứ hướng dẫn số 13 HD/TWĐTN-BTC của Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành, ngày 20/06/2018 về việc Thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 – 2022; căn cứ vào tình hình thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Nhà trường, Ban Thường vụ Đoàn trường ban hành Hướng dẫn thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên năm học 2018 – 2019, cụ thể như sau:
MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

 1. Mục đích:

– Nâng cao chất lượng đoàn viên về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chuyên môn nghiệp vụ, sức khỏe và kỹ năng; cụ thể hoá nội cuộc vận động xây dựng phong cách cán bộ Đoàn năm học 2018 – 2019 và cuộc vận động xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên Thành phố;

– Cổ vũ tính tự giác, tinh thần tự rèn luyện để hoàn thiện bản thân của mỗi người đoàn viên, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tính tiên tiến của đoàn viên, phát huy tính xung kích, tiên phong của đoàn viên trong các phong trào hành động cách mạng của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 1. Yêu cầu:

– Công tác triển khai cần đồng bộ, gắn với các giải pháp xây dựng chi đoàn mạnh, đảm bảo hiệu quả, sát thực tế;

– Việc kiểm tra, đánh giá thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên phải được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, đúng quy định;

– Kết quả thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên là kết quả đánh giá chất lượng đoàn viên hàng năm, do đó các nội dung đăng ký và thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên phải toàn diện theo các tiêu chí được triển khai.

NỘI DUNG THỰC HIỆN:

 1. Rèn luyện về nhận thức chính trị, đạo đức, lối sống:

+ Về nhận thức: Đoàn viên cần học tập để hình thành, nâng cao nhận thức chính trị, khả năng lý luận, tự trau dồi, xây dựng lý tưởng và đạo đức cách mạng, từng bước hình thành những phẩm chất tốt đẹp, có lối sống văn hoá, sống có tình cảm và trách nhiệm với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, tổ chức, quê hương và đất nước.

+ Về hành động: Các nội dung đoàn viên cần rèn luyện

– Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với nội dung chủ đề học tập được triển khai định kỳ hằng năm;

– Học tập 6 bài lý luận chính trị (sửa đổi, bổ sung) của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

– Tích cực rèn luyện theo các tiêu chí xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên thành phố bằng các nội dung, giải pháp cụ thể của mỗi người đoàn viên;

– Thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin thời sự xã hội, các vấn đề của địa phương, của thành phố và đất nước thông qua các kênh chính thống; thường xuyên rèn luyện bản lĩnh để tránh bị tác động bởi những thông tin tiêu cực trên mạng Internet; trong các điều kiện cụ thể, cần quan tâm tham gia tranh luận với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, khuyến khích việc tham gia các tổ dư luận xã hội tại địa phương, đơn vị;

– Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền, tích cực rèn luyện, phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam;

– Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, đồng thời vận động gia đình, bạn bè cùng tham gia thực hiện tốt;

– Đối với cán bộ Đoàn các cấp, thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo hằng năm của Ban Thường vụ Đoàn trường về việc triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng phong cách cán bộ Đoàn năm học 2018 – 2019.

 1. Rèn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần tình nguyện:

+ Về nhận thức: Đoàn viên cần cố gắng học tập, rèn luyện để nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp; đồng thời, tích cực lao động, sáng tạo, chủ động học hỏi, tự trang bị các kỹ năng cần thiết cho quá trình lâp thân, lập nghiệp, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện góp phần tham gia xây dựng Nhà trường và xã hội.

+ Về hành động: Các nội dung đoàn viên cần rèn luyện

– Cần chủ động xác định, đặt ra các mục tiêu trong việc học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

– Chuyên cần trong học tập, trung thực trong thi cử, chủ động học tập nâng cao trình độ. Tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, tham gia các câu lạc bộ học thuật.

– Tích cực trong học tập, lao động, phát huy sự sáng tạo, cố gắng tìm tòi, nghiên cứu, chủ động tiếp cập với khoa học công nghệ, tăng cường ứng dụng công nghệ trong quá trình học tập, lao động;

– Tích cực trong tham gia các hoạt tình nguyện đặc biệt cần quan tâm phát huy chuyên môn, nghiệp vụ trong các hoạt động xung kích vì cộng đồng.

 1. Rèn luyện về sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội:

+ Về nhận thức: Rèn luyện để nâng cao thể lực, tầm vóc, tăng cường sức đề kháng, tạo sự phát triển hài hòa cả về thể lực và trí lực; tích cực rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội.

+ Về hành động: Các nội dung đoàn viên cần rèn luyện

– Đăng ký và tham gia rèn luyện ít nhất một môn thể thao, có chế độ rèn luyện thường xuyên, liên tục.

– Không sử dụng ma túy và các chất gây nghiện; hạn chế uống rượu, bia và không hút thuốc lá.

– Chủ động đăng ký học tập, rèn luyện một số kỹ năng thực hành xã hội cần thiết gắn với nhu cầu của cá nhân đoàn viên…

 1. Các nội dung khác:

– Tham dự đầy đủ, tích cực và tham gia đóng góp ý kiến trong sinh hoạt chi đoàn và các hoạt động do tổ chức Đoàn các cấp tổ chức, đóng đoàn phí đầy đủ.

– Chấp hành sự phân công của Ban chấp hành chi đoàn và Đoàn cấp trên.

Lưu ý: Trong quá trình triển khai thực hiện, các cơ sở Đoàn cần quan tâm định hướng đoàn viên rèn luyện gắn với các phong trào được triển khai trong Nhà trường, cụ thể:  Tham gia tích cực phong trào “Sinh viên 5 tốt”, cuộc vận động “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”, tham gia xây dựng “Lớp học 5 tốt”.

QUY TRÌNH TRIỂN KHAI: 
1. Đối với Đoàn khoa

 • Bước 1Hướng dẫn, triển khai

Trên cơ sở định hướng của Đoàn trường, Ban Chấp hành Đoàn khoa tổ chức tập huấn, hướng dẫn quy trình triển khai đăng ký, tổ chức thực hiện và các phương pháp đánh giá việc thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên cho Ban chấp hành các chi đoàn, triển khai trước ngày 01/10/2018.

 • Bước 2: Tổ chức thực hiện

– Trên cơ sở nội dung khung rèn luyện được xác định trong năm, các Đoàn Khoa xây dựng, tổ chức các hoạt động, chủ động chuyển tải, cụ thể hoá các nội dung chỉ đạo, triển khai từ Đoàntrường nhằm tạo môi trường, điều kiện để đoàn viên thực hiện các nội dung đã đăng ký rèn luyện.

– Rà soát, triển khai các giải pháp hỗ trợ đối với các chi đoàn hoạt động hạn chế, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên.

– Nghiên cứu triển khai hoặc tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm tạo động lực, kịp thời tuyên dương, khen thưởng đoàn viên tích cực trong quá trình thực hiện.

– Thường xuyên theo dõi quá trình triển khai thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên, kịp thời tháo gỡ khó khăn và chấn chỉnh việc triển khai thực hiện ở các Chi đoàn.

 • Bước 3: Kiểm tra, đánh giá

– Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các chi đoàn trong việc triển khai thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên,

– Cuối năm học, kiểm tra kết quả triển khai thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên và công tác đánh giá phân loại đoàn viên của chi đoàn.

 1. Đối với Chi đoàn:

2.1. Bước 1: Triển khai, tổ chức đăng ký

– Tổ chức họp chi đoàn quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung của chương trình rèn luyện đoàn viên, gợi ý, hướng dẫn đoàn viên các nội dung rèn luyện phù hợp với trình độ và khả năng của đoàn viên để đăng ký theo hướng dẫn của Đoàn trường và gắn với các nội dung hoạt động thực tế tại chi đoàn.

– Ban chấp hành chi đoàn có trách nhiệm thẩm định nội dung đăng ký, có định hướng, hướng dẫn điều chỉnh trong trường hợp nội dung đăng ký, giải pháp thực hiện chưa phù hợp hoặc đoàn viên chưa tự đề ra được nội dung đăng ký. Lưu ý: Các nội dung rèn luyện đều phải đảm bảo yêu cầu, mức phấn đấu của mỗi đoàn viên, nhưng cũng cần vừa sức, dựa trên cơ sở có sự thống nhất với đoàn viên và được thông tin trong sinh hoạt chi đoàn.

2.2. Bước 2: Hỗ trợ thực hiện

– Trên cơ sở nội dung đăng ký rèn luyện của đoàn viên, Ban chấp hành chi đoàn có trách nhiệm triển khai tổ chức các hoạt động nhằm tạo điều kiện, môi trường để đoàn viên hoàn thành nội dung đăng ký.

– Đồng thời, tuyên truyền, giới thiệu, hướng dẫn đoàn viên tham gia các hoạt động khác do Đoàn Thanh niên các cấp tổ chức để hoàn thành chương trình rèn luyện đoàn viên. Lưu ý: cần quan tâm, nghiên cứu các giải pháp nhằm động viên, khích lệ đoàn viên thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên.

– Tùy theo điều kiện, định kỳ hằng quý hoặc 6 tháng/lần, Ban Chấp hành Chi đoàn tổ chức cho đoàn viên tự kiểm tra quá trình rèn luyện; đồng thời, nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình rèn luyện để đoàn viên trong chi đoàn cùng góp ý, hỗ trợ và để Ban Chấp hành chi đoàn biết và có giải pháp tháo gỡ.

– Ngoài ra, khuyến khích việc phân công các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn theo dõi, hướng dẫn các đoàn viên hoặc phân công cặp đoàn viên cùng rèn luyện và hỗ trợ nhau hoàn thành các nội dung rèn luyện đã đăng ký

– Đầu tư các giải pháp, các hình thức để đánh giá hiệu quả, chính xác kết quả rèn luyện của đoàn viên, đặc biệt là đối với các nội dung rèn luyện về nhận thức (ví dụ thông qua các bài thi trắc nghiệm, các phần thi thuyết trình, hùng biện,…).

2.3. Bước 3: Kiểm tra và đánh giá công nhận

– Cuối năm học, Ban Chấp hành chi đoàn tổ chức cho đoàn viên trong chi đoàn thực hiện đánh giá kết quả thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên theo các bước sau:

+ Đoàn viên tự đánh giá trên hệ thống đánh giá trực tuyến do Đoàn trường quy định.

+ Tập thể chi đoàn rà soát, đánh giá lại các trường hợp cần xem xét, nhận xét và xếp loại mức độ thực hiện chương trình rèn luyện Đoàn viên của từng thành viên trong chi đoàn

– Kết quả đánh giá chất lượng đoàn viên gồm 05 mức: (căn cứ theo thang điểm chi tiết về đánh giá đoàn viên được ban hành bởi BTV Đoàn trường)

Đoàn viên Xuất sắc

+ Đoàn viên Tốt

Đoàn viên Khá

Đoàn viên Trung bình

Đoàn viên Yếu

– Sau khi hoàn tất việc đánh giá chất lượng đoàn viên, Ban chấp hành chi đoàn thực hiện báo cáo cho Đoàn Khoa và gửi về Đoàn trường để công nhận kết quả. Thời hạn báo cáo và gửi kết quả về cho Đoàn trường ngày 15/06/2019.

– Hằng năm, sau khi tiến hành đánh giá chất lượng và có xác nhận của Đoàn Khoa, Ban chấp hành chi đoàn có trách nhiệm dán kết quả đánh giá đoàn viên vào sổ đoàn viên. Phiếu này có giá trị thay thế cho phần nhận xét đánh giá ưu, khuyết điểm của đoàn viên hằng năm trong sổ đoàn viên (các nội dung khác liên quan đến cập nhật thành tích khen thưởng, bị kỷ luật, công nhận tiến bộ, xoá án kỷ luật vẫn thực hiện bình thường).

Lưu ý: Ngay sau khi họp thống nhất kết quả đánh giá chất lượng đoàn viên, Ban chấp hành các chi đoàn có trách nhiệm triển khai việc đăng ký rèn luyện đoàn viên cho năm kế tiếp. Đặc biệt, cần định hướng cho đoàn viên đăng ký tham gia các hoạt động hè (Chiến dịch Mùa hè xanh, Tiếp sức mùa thi…)

 1. Đối với đoàn viên

3.1. Bước 1: Đăng ký

– Mỗi đoàn viên chủ động nghiên cứu, đăng ký các nội dung rèn luyện phù hợp với nhu cầu, định hướng phát triển của bản thân và theo hướng dẫn của Ban Chấp hành chi đoàn.

–  Nội dung rèn luyện cần rõ ràng, cụ thể, có khả năng đánh giá kết quả thực hiện.

3.2. Bước 2: Rèn luyện

– Chủ động thực hiện thông qua các hoạt động do tổ chức Đoàn các cấp thực hiện hoặc do Nhà trường tổ chức (theo các nội dung đăng ký đặc thù như: nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ,…).

– Thực hiện tốt các quy định sinh hoạt của Chi đoàn, tự giác rèn luyện, phấn đấu trong học tập, lao động, công tác, tích cực vận động thanh niên tham gia các hoạt động của Đoàn, Hội, tham gia bồi dưỡng, giới thiệu thanh niên tiên tiến vào Đoàn.

– Chủ động trao đổi ý kiến với các đoàn viên trong Chi đoàn hoặc đề nghị Ban Chấp hành Chi đoàn giúp đỡ để thực hiện các nội dung đã đăng ký rèn luyện.

3.3. Bước 3: Tự đánh giá kết quả thực hiện

Đoàn viên tự đánh giá mức độ rèn luyện trên hệ thống đánh giá trực tuyến do Đoàn trường quy định

TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

 1. Đối với Đoàn Trường:

– Đoàn trường xây dựng Hướng dẫn thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên gắn với tình hình thực tế của Nhà trường.

– Phân công Ban Kiểm tra Đoàn trường chịu trách kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện của các cơ sở Đoàn, kịp thời phối hợp với các bộ phận tham mưu giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

– Ban Thường vụ Đoàn trường có trách nhiệm tổ chức triển khai, quán triệt đầy đủ ý nghĩa, nội dung, biện pháp, phương thức thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên đến các cơ sở Đoàn.

– Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường chịu trách nhiệm theo dõi đôn đốc nhắc nhở việc triển khai thực hiện của các cơ sở Đoàn được phân công phụ trách.

 1. Đối với Đoàn khoa:

– Thời gian hoàn thành việc triển khai, đăng ký: ngay sau khi kết thúc việc đánh giá chất lượng đoàn viên ở cấp chi đoàn. Hạn cuối hoàn thành việc hướng dẫn, triển khai đăng ký  trước ngày 01/10/2018.

– Thời gian hoàn tất và đánh giá kết quả: Thời hạn báo cáo và gửi kết quả về cho Đoàn trường trước ngày 15/06/2019.

Các cơ sở Đoàn tổng hợp kết quả đánh giá đoàn viên và gửi về về Ban Thường vụ Đoàn trườngtheo tiến độ thời gian như trên.

Trên đây là hướng dẫn thực hiện chương trình rèn luyện, đánh giá đoàn viên năm học 2018 – 2019, Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị Ban Chấp hành các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn trường nghiêm túc triển khai thực hiện.

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ

ThS. Huỳnh Đỗ Bảo Châu