Số: 03-KH/ĐTN-UBKT ngày 24/10/2018


Căn cứ Chương trình 320-CTr/ĐTN-BTV, ngày 15/10/2018 của Ban Chấp hành Đoàn trường ĐH Ngân hàng Tp.HCM về Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2018 – 2019;

Căn cứ Chương trình số 01-CTr/ĐTN-UBKT ngày 20/10/2018 về chương trình Công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐH Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2018 – 2019,

BTV Đoàn trường xây dựng kế hoạch giám sát việc xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2018 – 2019; triển khai thực hiện Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2019-2022, cụ thể như sau:

MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Nhằm nắm bắt, đánh giá thực trạng công tác xây dựng, triển khai thực hiện và cụ thể hoá Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2018 – 2019 của các cơ sở Đoàn; tiến độ công tác chuẩn bị cán bộ, quy trình thực hiện và công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2019-2022
  2. Qua giám sát kịp thời định hướng các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế đơn vị; đồng thời chấn chỉnh kịp thời những đơn vị xây dựng chương trình chưa cụ thể, phù hợp; kịp thời chấn chỉnh công tác chuẩn bị cán bộ, quy trình thực hiện và công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2019-2022 đảm bảo đúng quy trình và điều lệ Đoàn quy định.
  3. Việc giám sát phải đảm bảo nghiêm túc, khách quan, đúng nội dung, tiến độ theo kế hoạch

NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN

  1. Nội dung:

– (1) Việc xây dựng Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2018 – 2019 của các cơ sở Đoàn nhằm cụ thể hóa các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017 – 2022; cụ thể hóa các chỉ tiêu trong Chương trình công tác của đơn vị bám sát theo định hướng Chương trình năm học của Đoàn trường.

– (2) Tiến độ công tác chuẩn bị cán bộ, quy trình thực hiện và công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2019-2022 đúng điều lệ Đoàn.

  1. Đối tượng giám sát:

– Các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn trường.

  1. Thời gian giám sát:

– (1) Việc xây dựng Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2018 – 2019 của các cơ sở Đoàn: tháng 11 năm 2018

– (2) Tiến độ công tác chuẩn bị cán bộ, quy trình thực hiện và công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2019-2022 đúng điều lệ Đoàn: tháng 04 & tháng 05 năm 2019.

PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH

* Bước 1: Đoàn giám sát làm việc với Ban Thường vụ Đoàn cơ sở nơi được giám sát thống nhất nội dung, chương trình làm việc; nghe đại diện tổ chức Đoàn nơi được giám sát báo cáo; trao đổi để làm rõ thêm về những nội dung giám sát; tiến hành giám sát văn bản liên quan; kiểm tra thực tế tại các cơ sở Đoàn và chi đoàn dưới cơ sở.

* Bước 2: Đoàn giám sát thông báo kết quả giám sát và những kiến nghị, đề xuất (nếu có) với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn được giám sát.

* Bước 3: Đoàn giám sát tổng hợp kết quả giám sát, báo cáo Ban Thường vụ Đoàn trường, đồng thời ra thông báo kết quả giám sát gửi tới các đơn vị được giám sát.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Đoàn trường:

– Xây dựng kế hoạch giám sát về thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2018 – 2019; triển khai thực hiện Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2019-2022; thành lập đoàn giám sát và tiến hành giám sát tại các cơ sở Đoàn.

– Ủy ban Kiểm tra phối hợp với Văn phòng, các Ban chuyên môn Đoàn trường tham mưu cho Ban Thường vụ Đoàn trường về các nội dung giám sát.

  1. Các cơ sở Đoàn trực thuộc:

Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu liên quan phục vụ cho quá trình giám sát.

Trên đây là kế hoạch giám sát triển khai, thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2018 – 2019; triển khai thực hiện Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2019-2022; Ban Thường vụ Đoàn trường yêu cầu Ban Thường vụ Đoàn cơ sở nghiêm túc triển khai thực hiện./.

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ

ThS. Huỳnh Đỗ Bảo Châu