Nhằm đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và hướng dẫn thực hiện; tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên khóa 30 và chất lượng cao khóa 2 chuyển sinh hoạt Đoàn sau khi tốt nghiệp ra trường, Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo thời gian và quy trình chuyển sinh hoạt Đoàn như sau:

  1. Đối với Đoàn viên tốt nghiệp các đợt từ tháng 8/2018 về trước:

Văn phòng Đoàn trường tiến hành chuyển hồ sơ sinh hoạt Đoàn đối với đoàn viên khóa 30 và chất lượng cao khóa 2 – ĐHCQ (2014-2018), cụ thể như sau:

  • Thời gian: Từ ngày 08/10/2018 đến 08/11/2018
  • Địa điểm: VP Đoàn TN – Hội SV trường (C007 – 56 Hoàng Diệu 2, Thủ Đức)

Sau thời gian đã thông báo, Đoàn trường sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết các khiếu nại có liên quan đến hồ sơ chuyển sinh hoạt Đoàn khóa 30 và chất lượng cao khóa 2 – ĐHCQ (2014-2018).

  1. Đối với các trường hợp Đoàn viên chưa tốt nghiệp từ tháng 8/2018 về trước:

Đoàn trường yêu cầu phải chuyển sinh hoạt đoàn về nơi cư trú hoặc cơ quan làm việc trong thời hạn nêu trên (tại mục 1).

  1.          Đối với các trường hợp Đoàn viên bị thất lạc sổ Đoàn:

Đối với các trường hợp Đoàn viên bị thất lạc sổ Đoàn do việc lưu trữ của Đoàn trường bị sai sót (đoàn viên vẫn còn giữ biên nhận sổ đoàn) hoặc sổ đoàn cần phải điều chỉnh, đoàn viên sẽ được giải quyết trực tiếp tại Văn phòng Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường.

Yêu cầu các đoàn viên gửi email trước về địa chỉ: doanthanhnien@buh.edu.vn để người phụ trách giải quyết; khi nhận sổ đoàn mang theo biên nhận sổ đoàn, thẻ Đoàn hoặc Nghị quyết Đoàn (nếu có) khi đến văn phòng Đoàn trường.

Lưu ý:

– Các trường hợp khóa 30 và chất lượng cao khóa 2 đang trong giai đoạn còn học văn bằng 2 phải liên hệ với văn phòng Đoàn trường để điều chỉnh việc quản lý hồ sơ đoàn viên.

– Khi đến nhận sổ đoàn, đoàn viên vui lòng mang theo thẻ sinh viên hoặc chứng minh nhân dân. Đối với các trường hợp đoàn viên ở xa, văn phòng Đoàn có thể giải quyết cho người thân hoặc bạn bè đến nhận thay. Khi đến văn phòng Đoàn, người nhận thay xuất trình thẻ sinh viên/CMND hoặc giấy ủy quyền của Đoàn viên ủy quyền.

Trong trường hợp cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ VP Đoàn TN – Hội SV trường, hoặc email trực tiếp về: doanthanhnien@buh.edu.vn.

Vì tính chất quan trọng, Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các Đoàn khoa, Chi đoàn có trách nhiệm thông báo về thông tin chuyển sinh hoạt Đoàn đến toàn thể các đoàn viên khóa 30 và chất lượng cao khóa 2.

TM.BTV ĐOÀN TRƯỜNG

                                                       PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

                                                            ThS. Huỳnh Đỗ Bảo Châu