QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Chi đoàn Khóa 34, CLC Khóa 6– Đại học chính quy

(2018 – 2022) và phân công Đoàn khoa, Liên chi đoàn quản lý

———-

 BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH

 Căn cứ theo điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI, đã được Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI thông qua ngày 13/12/2017;

Căn cứ Quyết định số 2390/QĐ/TĐTN-BTC về việc công nhận Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ XXVIII (2017-2019);

Căn cứ Quyết định số 1821/QĐ-ĐHNH ngày 25/09/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng Tp. HCM về việc công nhận sinh viên, biên chế lớp sinh viên, phân công khoa quản lý sinh viên hệ đại học chính quy khóa 34 và hệ đại học chính quy chất lượng cao khóa 6;

Căn cứ theo đề xuất của Văn phòng và Ban Tổ chức Đoàn trường,

 QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập mới 32 Chi đoàn Khóa 3412 Chi đoàn Chất lượng cao Khóa 6 – Đại học chính quy (2018 – 2022) tương ứng với 44 lớp học theo biên chế tại Quyết định số 1821/QĐ-ĐHNH ngày 25/09/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng Tp. HCM về việc công nhận sinh viên, biên chế lớp sinh viên, phân công khoa quản lý sinh viên hệ đại học chính quy khóa 34 và hệ đại học chính quy chất lượng cao khóa 6 (theo danh sách đính kèm).

Điều 2: Nhiệm kỳ của BCH Chi đoàn là 2 năm.

Điều 3: Phân công 09 Đoàn khoa, Liên chi đoàn quản lý và hướng dẫn sinh hoạt các Chi đoàn Khóa 34, CLC Khóa 6 – Đại học chính quy (2018 – 2022). (theo danh sách đính kèm).

Điều 4: Văn phòng, Ban Tổ chức Đoàn trường, Ban Chấp hành các Đoàn khoa, Liên chi đoàn nêu trên có trách nhiệm quản lý, hướng dẫn, chuẩn bị nhân sự, thực hiện các thủ tục bầu Ban chấp hành Chi đoàn theo đúng Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Điều 5: Văn phòng, Ban Tổ chức, Ủy ban kiểm tra Đoàn trường, Ban Chấp hành các Đoàn khoa, Liên chi đoàn và đoàn viên Khóa 34, CLC Khóa 6 – Đại học chính quy (2018 – 2022) chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

DANH SÁCH PHÂN CÔNG ĐOÀN KHOA, LIÊN CHI ĐOÁN QUẢN LÝ

CHI ĐOÀN K34, CHẤP LƯỢNG CAO K6

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (2018-2022)

(Kèm theo Quyết định số 304-QĐ/ĐTN-BTV ngày 28 tháng 9 năm 2018

của Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh)

STT Đơn vị Tên Chi đoàn Số Chi đoàn
1 Đoàn khoa Ngân hàng DH34NH01, DH34NH02, DH34NH03, DH34NH04, DH34NH05 05
2 Đoàn khoa Kinh tế Quốc tế DH34KQ01, DH34KQ02, DH34KQ03, DH34KQ04, DH34KQ05 05
3 Đoàn khoa Tài chính DH34TC01, DH34TC02, DH34TC03, DH34TC04, DH34TC05 05
4 Đoàn khoa Quản trị kinh doanh DH34QT01, DH34QT02, DH34MK01, DH34MK02, DH34MK03 05
5 Đoàn khoa Hệ thống thông tin QL DH34DN01, DH34TM01 02
6 Đoàn khoa Ngoại ngữ DH34AV01, DH34AV02, DH34AV03, DH34AV04 04
7 Đoàn khoa Kế toán Kiểm toán DH34KT01, DH34KT02, DH34KT03, DH34KT04 04
8 Đoàn khoa Luật kinh tế DH34LK01, DH34LK02 02
9 Liên chi đoàn Chất lượng cao HQ6-GE01, HQ6-GE02, HQ6-GE03, HQ6-GE04, HQ6-GE05, HQ6-GE06, HQ6-GE07, HQ6-GE08, HQ6-GE09, HQ6-GE10, HQ6-GE11, HQ6-GE12 12

BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

P. BÍ THƯ

ThS. Huỳnh Đỗ Bảo Châu