Số: 38/QĐ/ĐTN-BTC ngày 07/05/2019


BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ theo điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X, đã được Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI thông qua ngày 17/12/2017;

Căn cứ Quyết định số 2390/QĐ/TĐTN-BTC về việc công nhận Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ XXVIII (2017-2019);

Căn cứ báo cáo Công trình thanh niên năm học 2018 – 2019 của các Đoàn khoa trực thuộc Đoàn trường;

Căn cứ theo đề xuất của Văn phòng và Ban Tổ chức Đoàn trường,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công nhận 10 Công trình thanh niên năm học 2018 – 2019 của các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM, theo danh sách:

STT Tên đơn vị Tên công trình
1 Đoàn khoa Ngân hàng – Trang bị hệ thống máy in tem mã vạch để mã hóa sổ Đoàn, phục vụ công tác quản lý hồ sơ Đoàn vụ.
2 Đoàn khoa Kế toán Kiểm toán – Chương trình tặng học bổng, mái ấm nghĩa tình cho địa phương khó khăn
3 Đoàn khoa Kinh tế Quốc tế – Trang bị 02 máy đọc mã vạch để quẹt thẻ điểm danh cho các chương trình Đoàn – Hội – CLB.
4 Đoàn khoa Tài chính – Trang bị đồng hồ cho các phòng học ở Giảng đường A hoặc C
5 Đoàn khoa Hệ thống thông tin quản lý – Trang bị bộ vật dụng hậu cầu sự kiện cho VP Đoàn (khăn bàn, hoa giả, bảng tên)
6 Đoàn khoa Ngoại ngữ – Trang bị 01 bộ chuông phục vụ cho các cuộc thi của Đoàn – Hội – CLB.
7 Đoàn khoa Luật kinh tế – Trang bị 01 máy in màu để in các loại Giấy khen, Giấy chứng nhận trong hoạt động Đoàn – Hội – CLB.
8 Đoàn khoa Quản trị kinh doanh – Trang bị 02 máy đọc mã vạch để quẹt thẻ điểm danh cho các chương trình Đoàn – Hội – CLB.
9 Đoàn Chất lượng cao – Liên hoan “Chi đoàn tôi là nhất” để chọn và nhân rộng các gương Chi đoàn điển hình trong các Chi đoàn hệ CLC
10 Chi đoàn Giảng viên

Chi đoàn Quản lý phục vụ

– Cải tạo mảng xanh, trồng vườn hoa trước khu ký túc xá


Điều 2:
Công nhận 03 Công trình thanh niên tiêu biểu năm học 2018 – 2019 của các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM, theo danh sách:

STT Tên đơn vị Tên công trình
1 Đoàn khoa Ngân hàng – Trang bị hệ thống máy in tem mã vạch để mã hóa sổ Đoàn, phục vụ công tác quản lý hồ sơ Đoàn vụ.
2 Đoàn Chất lượng cao – Liên hoan “Chi đoàn tôi là nhất” để chọn và nhân rộng các gương Chi đoàn điển hình trong các Chi đoàn hệ CLC
3 Chi đoàn Giảng viên

Chi đoàn Quản lý phục vụ

– Cải tạo mảng xanh, trồng vườn hoa trước khu ký túc xá

Điều 3: Văn phòng, Ban Tổ chức, Ủy ban kiểm tra Đoàn trường và các cơ sở Đoàn có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

ThS. Ngô Thị Xuân