Thực hiện Chương trình công tác năm của Ban Kiểm tra Hội Sinh viên trường, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra Hội Sinh viên trường tổ chức đợt kiểm tra chuyên đề cụ thể như sau:

 1. Thời gian: ngày 27/10/2018
 2. Nội dung: Kiểm tra, đánh giá công tác tổ chức cơ sở Hội về mặt nhân sự và định hướng hoạt động.
 3. Đơn vị thực hiện kiểm tra: 24 cơ sở Hội trực thuộc.
 4. Địa điểm: Phòng C101
 5. Phương pháp thực hiện: Thành lập 2 đoàn kiểm tra với thành phần cụ thể như sau:
  • Đoàn kiểm tra số 1

– Đ/c Hồ Thị Kim Chi – Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường, Trưởng Ban Kiểm tra Hội Sinh viên trường – Trưởng đoàn;

– Đ/c Đặng Thị Thanh Quý – Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên trường – Phó đoàn;

– Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hàng – Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường, Ủy viên Ban Kiểm tra Hội Sinh viên trường – Phó đoàn;

– Đ/c Nguyễn Thị Ánh Phượng – Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên trườnThành viên;

– Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Lan – Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường – Thành viên;

* Kiểm tra tại các đơn vị: 8 Liên chi Hội Sinh viên các khoa

 • Đoàn kiểm tra số 2:
 • Đ/c Võ Công Minh – Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường, Phó Ban Kiểm tra Hội Sinh viên trường – Trưởng đoàn;
 • Đ/c Võ Thị Kim Khánh – Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên trường – Phó Đoàn
 • Đ/c Lê Thị Phượng – Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường – Thành viên;
 • Đ/c Nguyễn Hoàng Hoa Sương – Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường – Thành viên;
 • Đ/c Lê Thị Hằng – Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường – Thành viên;

* Kiểm tra tại các đơn vị: 16 CLB-Đội-Nhóm

 1. Công tác chuẩn bị:
 • Các đơn vị được kiểm tra, thực hiện công tác triển khai và tham gia kiểm tra đúng theo thành phần kiểm tra chuyên đề:

+ Đối với Liên chi Hội các khoa: tập thể Thường trực Liên chi Hội khoa

+ Đối với CLB-Đội-Nhóm: tập thể Ban Chủ nhiệm đơn vị.

 • Chuẩn bị báo cáo về công tác nhân sự của đơn vị.

Ban Thư ký Hội Sinh viên trường đề nghị tất cả các cơ sở Hội thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này.

 

TL.BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

 (Đã ký)

 Nguyễn Thị Quỳnh Trang