THÔNG BÁO

V/v rà soát danh sách trợ cấp cho sinh viên tham gia công tác Đoàn – Hội (NH: 2015 – 2016)

          Để hoàn thiện, đảm bảo danh sách trợ cấp cho cán bộ Đoàn – Hội năm 2015-2016 đúng thời gian, đầy đủ và chính xác. Nay, Văn phòng Đoàn Thanh niên  trường thông báo đến các cơ sở Đoàn – Hội, ban cán sự lớp về việc rà soát và xác nhận thông tin sinh viên được đề xuất hỗ trợ phụ cấp chức vụ năm học 2015 – 2016 như sau:

Các đơn vị rà soát danh sách đính kèm và thực hiện bổ sung, điều chỉnh (nếu có), lưu ý mọi sự bổ sung, thay đổi phải đảm bảo đầy đủ các thông tin của sinh viên được bổ sung, chỉnh sửa theo đúng mẫu Excel đính kèm:

  • Mọi sự phản hồi gửi về gmail: doanthanhnien@buh.edu.vn
  • Thời gian cho các đơn vị rà soát từ: ngày 14/01/2017 cho đến 17g00 ngày 16/01/2017.

Nhận được thông báo này đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện tránh xảy ra tình trạng thiếu sót trong quá trình đề xuất hỗ trợ.

Trân trọng./.

Tải danh sách: tại đây