Số 328/HD/DTN-BTV ngày 28/10/2018


Căn cứ hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về tiêu chuẩn phân loại đoàn viên và Quy định của Thành Đoàn về thang điểm đánh giá cơ sở Đoàn. Xét tình hình thực tế của Đoàn viên trường ĐH Ngân hàng Tp.HCM. UBKT Đoàn trường ĐH Ngân hàng Tp.HCM hướng dẫn về tiêu chuẩn phân loại Đoàn viên trong năm học 2018 – 2019 như sau:

Kết quả ghi nhận các hoạt động được tính từ 01/05/2018 đến 30/04/2019.

Các điều kiện tiên quyết để xếp loại từ Khá trở lên:

  1. Đóng Đoàn phí đầy đủ
  2. Có tham gia thực hiện CTTN năm học từ cấp Chi đoàn, Đoàn khoa.
  3. Có tham gia thực hiện CTTN cấp Đoàn trường.
  4. Tham gia đầy đủ 02 lần sinh hoạt chi đoàn chủ điểm theo quy định.

Thực hiện đánh giá theo thang điểm xếp loại:

  • Đoàn viên đạt từ 91 trở lên & thỏa điều kiện A,B,C,D: Xuất sắc
  • Đoàn viên đạt từ 81 – 90 điểm & thỏa điều kiện A,B,D: Tốt
  • Đoàn viên đạt từ 71 đến 80 điểm & thỏa điều kiện A,D: Khá
  • Đoàn viên đạt từ 51 đến 70 điểm: Trung bình
  • Đoàn viên đạt dưới 50:  Yếu
TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
A. CÁC HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN VỀ NHẬN THỨC
1 Tham gia các cuộc thi tìm hiểu về Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh do Đoàn trường triển khai (5đ)
2 Sống văn hóa, tuân thủ pháp luật, không vi phạm nội quy, kỷ luật của nhà trường, điều lệ Đoàn TNCS HCM. (5đ)
3 Tham gia các buổi sinh hoạt, hội thảo chuyên đề hoặc các buổi tập huấn rèn luyện kỹ năng để nâng cao tính tự tin, tự chủ trong mọi tình huống: tham gia tổ chức = 3đ/lượt; tham gia hoạt động = 2đ//lượt
B. CÁC HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN VỀ HÀNH ĐỘNG
4 Đoàn kết, thân ái, vì cộng đồng

– Hiến máu nhân đạo (5đ)

Dạy học thường xuyên ở các lớp tình thương, phổ cập kiến thức (5đ)

– Tham gia chiến dịch Xuân tình nguyện (5đ)

– Tham gia chiến dịch Mùa hè xanh (10đ)

– Tham gia Tiếp sức mùa thi (3đ)

5 Thường xuyên rèn luyện thể chất:

– Tham gia ít nhất 1 câu lạc bộ về thể thao. (3đ)

– Tham gia Hội thao cấp Khoa, cấp Trường (3đ)

– Đạt danh hiệu “Thanh niên khỏe” trong NH 2018-2019 (3đ)

– Thành viên đội tuyển thể thao của Trường (5đ)

6 Là thành viên BCH/ Ban chủ nhiệm của 1 tổ chức (5đ)

– Là thành viên ít nhất 1 câu lạc bộ cấp Khoa, Trường, CTV các tổ chức (3đ)

– Giới thiệu thanh niên vào Đoàn/ Đoàn viên ưu tú vào Đảng (2đ/trường hợp)

7 Xung kích bảo vệ môi trường sinh thái
Tham gia Ngày Chủ Nhật Xanh (5đ)– Tham gia các hoạt động về tái chế vật dung, dọn dẹp vệ sinh môi trường, chiến dịch vận động phân loại rác tại nguồn, … (5đ)
8 Tham gia các buổi sinh hoạt chuyên đề, talkshow, workshop về học thuật, kỹ năng hay hội nghị, hội thảo các cấp, …

Mỗi hoạt động tham gia tổ chức = 5đ; tham gia hoạt động = 3đ

9 Sẵn sàng đảm nhận những việc khó, việc mới

– Tham gia các cuộc thi cấp khoa/trường: tham gia tổ chức = 5đ/lần; trực tiếp tham gia thi = 7đ/lần; tham dự sự kiện=3đ/lần

– Tham gia nghiên cứu khoa học: chủ nhiệm đề tài cấp khoa=10đ/đề tài; chủ nhiệm đề tài cấp trường = 15đ/đề tài (không cộng dồn trong 1 năm học), thành viên = 5đ/đề tài; có bài viết đăng kỷ yếu hội thảo, tạp chí trong nước = 5đ/bài.

– Tham gia thực hiện công trình thanh niên từ cấp Khoa trở lên: trực tiếp thực hiện = 10đ/công trình; đóng góp = 5đ/công trình

– Cuộc vận động sinh viên 5 tốt: được chứng nhận là sinh viên 5 tốt = 10đ

10 Trực tiếp tham gia các hoạt động vì người nghèo, trẻ em tàn tật , cứu trợ đồng bào bị thiên tai,…do chi đoàn và các tổ chức đoàn thể, xã hội khác phát động: trực tiếp tham gia = 5đ/lượt; góp tiền quà = 5đ/lượt
C. THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU
11 Có Giấy khen/ Danh hiệu tuyên dương trong công tác Đoàn-Hội, NCKH các cấp (Minh chứng kèm theo) (10đ)
12 Thành viên trong các đội tuyền cấp trường, thành phố, trung ương về các hoạt động học thuật, kỹ năng, năng khiếu… (10đ)
D ĐIỂM TRỪ

  Không tham gia các hoạt động huy động bắt buộc (-5 điểm/lần)