Số: 327/QĐ/ĐTN-BTC ngày 28/10/2018


QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Đoàn giám sát việc xây dựng và triển khai thực hiện

Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2018 – 2019

———-

BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH

 

Căn cứ theo điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X, đã được Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI thông qua ngày 13/12/2017;

Căn cứ Quyết định số 2390/QĐ/TĐTN-BTC về việc công nhận Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ XXVIII (2017-2019);

Căn cứ Chương trình 320-CTr/ĐTN-BTV, ngày 15/10/2018 của Ban Chấp hành Đoàn trường ĐH Ngân hàng Tp.HCM về Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2018 – 2019;

Căn cứ Chương trình số 01-CTr/ĐTN-UBKT ngày 20/10/2018 về chương trình Công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐH Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2018 – 2019;

Xét đề nghị của Văn phòng và UBKT Đoàn trường,

 QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Đoàn trường về việc xây dựng, triển khai thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2018 – 2019, gồm các đồng chí có tên sau:

  • Đ/c Huỳnh Đỗ Bảo Châu – Phó bí thư Đoàn trường, Trưởng đoàn
  • Đ/c Nguyễn Xuân Anh Sang – UV BTV, Phó chủ nhiệm UBKT, Phó đoàn
  • Đ/c Nguyễn Thành Duy – UV BTV, Trưởng ban phong trào, Thành viên
  • Đ/c Nguyễn Đức Ngọc – UV BTV, Trưởng ban tuyên giáo, Thành viên
  • Đ/c Võ Duy Kha – UV BCH, Trường ban CNTT, Thành viên

Điều 2: Đoàn giám sát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc xây dựng, triển khai thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2018 – 2019 theo kế hoạch đã ban hành.

Điều 3: Văn phòng, Các ban chuyên môn của Đoàn trường, Ủy ban kiểm tra Đoàn trường và các cá nhân có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ

ThS. Huỳnh Đỗ Bảo Châu