Thực hiện Công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2018 – 2019 của Ban Thư ký Hội Sinh viên trường Đại học Ngân hàng TP.HCM;

             Căn cứ dự thảo số 01/KH-BKT của Ban Kiểm tra Hội Sinh viên trường về việc thực hiện công tác kiểm tra cơ sở Hội vào ngày 28 tháng 9 năm 2018.

            Căn cứ thông báo số 02/TB/BKT của Ban Kiểm tra Hội Sinh viên trường về việc Kiểm tra chuyên đề “Công tác tổ chức cơ sở Hội” vào ngày 01  tháng 03 năm 2018.

           Căn cứ vào công tác kiểm tra các cơ sở Hội vào ngày 17/03/2019, Ban Kiểm tra Hội Sinh viên trường công bố kết quả xếp loại các đơn vị như sau:

 

 1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:
 2. Mặt được:
 • Có quan tâm thực hiện triển khai Phong trào Sinh viên 5 tốt từ Hội Sinh viên trường.
 • Thực hiển triển khai tuyên truyền về cơ sở trên các trang fanpage của đơn vị, lấy nguồn truyền thông từ fanpage Sinh viên Ngân hàng 5 tốt.
 • Có tổ chức hoạt động tạo môi trường cho các tiêu chí sinh viên 5 tốt.
 1. Các vấn đề cần lưu ý:
 • Cần đẩy mạnh triển khai và có hiệu quả việc tuyên truyền phong trào sinh viên tại đơn vị có ý thức tham gia.
 • Cần tổ chức thêm một số hoạt động nhằm tạo môi trường cho các tiêu chí sinh viên 5 tốt.

II. NHỮNG ĐỀ XUẤT – KIẾN NGHỊ

 • Thường xuyên lồng ghép tuyên truyền phong trào sinh viên 5 tốt trong các hoạt động liên quan đến những tiêu chí sinh viên 5 tốt.
 • Thường xuyên quan tâm, theo dõi, động viên những thành viên đơn vị có hướng phấn đấu đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt.
 • Cần có những giải pháp đẩy mạnh về truyền thông và tìm hiểu các tiêu chí trong sinh viên 5 tốt.

TM.BAN KIỂM TRA HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG