Nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn thành phố, góp phần đúc kết và nhân rộng những mô hình mới, giải pháp hay, giới thiệu những điển hình thanh thiếu nhi tiên tiến, xuất sắc của các cơ sở Đoàn, Ban Thường vụ Thành Đoàn đề nghị các cơ sở Đoàn thực hiện một số nội dung sau:

1. Giới thiệu cộng tác viên cho Website Thành Đoàn:

1.1. Thành phần, số lượng:

– Thành phần: Cán bộ Đoàn làm công tác tuyên giáo, tổng hợp văn phòng, cán bộ Đoàn hoặc cộng tác viên có khả năng viết tin, bài.

– Số lượng: mỗi Quận, Huyện Đoàn và tương đương giới thiệu 1 – 2 người; mỗi cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành Đoàn giới thiệu 1 người.

1.2. Yêu cầu:

– Cộng tác viên là người có khả năng viết tin, bài, phản ánh một cách kịp thời, đầy đủ, chính xác hoạt động Đoàn tại cơ sở.

– Có khả năng viết các bài chuyên đề, các mô hình, giải pháp, giới thiệu các điển hình tiêu biểu có thành tích xuất sắc của cơ sở Đoàn.

– Yêu thích công việc, có điều kiện tham gia việc viết tin, bài.

1.3. Tổ chức thực hiện:

– Đề nghị các cơ sở Đoàn giới thiệu danh sách cộng tác viên (theo mẫu đính kèm), gửi về Ban Tuyên giáo Thành Đoàn theo địa chỉ e-mail: tuyengiaothanhdoan@gmail.com trước ngày 18/2/2012.

– Ban Tuyên giáo Thành Đoàn tổng hợp danh sách, tham mưu tổ chức hội nghị triển khai và tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên vào cuối tháng 2/2012; tổ chức sinh hoạt định kỳ cho đội ngũ cộng tác viên.

2. Mời viết tin, bài cho Website Thành Đoàn:

2.1. Thành phần, đối tượng:

– Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn các cấp.

– Các đồng chí cán bộ, cựu cán bộ Đoàn, Hội, Đội các cấp.

– Đoàn viên, hội viên, đội viên, các đối tượng khác quan tâm đến công tác Đoàn, Hội, Đội.

2.2. Nội dung:

– Phản ánh hoạt động Đoàn, Hội, Đội tại cơ sở.

– Giới thiệu các mô hình mới, giải pháp hay, kinh nghiệm cần nhân rộng.

– Giới thiệu các điển hình thanh tiên tiến, thanh niên sống đẹp tại cơ sở.

– Nhận diện những vấn đề đặt ra từ thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của đơn vị và thành phố nói chung, từ đó đề ra nội dung, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

– Bài viết chuyên đề về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi (công tác giáo dục, hoạt động phong trào, công tác xây dựng Đoàn, các vấn đề xoay quanh việc chăm lo, giáo dục thế hệ trẻ, đồng hành và khơi sức thanh niên…)

-Bài viết được chọn đăng trên website sẽ được nhận nhuận bút.

Mọi chi tiết xin các đồng chí vui lòng liên hệ: Ban Tuyên giáo Thành Đoàn, số 1 Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Nghé, quận 1, điện thoại: 38298669, email: tuyengiaothanhdoan@gmail.com.

TL. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN

CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Nguyễn Hoàng Nguyên