Văn phòng BUH – Vị trí xếp hạng một trường đại học theo lẽ thông thường sẽ được xác định dựa trên nhiều tiêu chí có liên quan. Với trường Đại học Ngân hàng TP.HCM (BUH), hơn 40 năm hình thành và phát triển đã xác lập được vị trí, uy tín của nhà trường trong việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực Tài chính – ngân hàng tại Việt Nam.

1 2 3 4 5