Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam giới thiệu và gửi tới các bạn bộ tuyên truyền Inforgraphic văn hóa ứng xử trên không gian mạng.

Văn hóa ứng xử trên không gian mạng.

Văn hóa ứng xử trên không gian mạng.

Không đăng những thông tin trái pháp luật.

Không đăng những thông tin trái pháp luật.

Đăng nội dung lành mạnh.

Đăng nội dung lành mạnh.

Thông tin là tài sản của cá nhân.

Thông tin là tài sản của cá nhân.

Đưa tin có trách nhiệm.

Đưa tin có trách nhiệm.

Không mạo danh cá nhân khác.

Không mạo danh cá nhân khác.

Share những câu chuyện đẹp.

Share những câu chuyện đẹp.

vh 8

Tuyên truyền chính sách văn minh.

Tuyên truyền chính sách văn minh.

Bình luận văn minh.

Bình luận văn minh.

Không truy cập trang web không lành mạnh.

Không truy cập trang web không lành mạnh.

Không làm nhục người khác.

Không làm nhục người khác.

Nguồn: Hội Sinh Viên Việt Nam

Hội Sinh viên trường Đại học Ngân hàng TP. HCM