Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm, trung thực, nói đi đôi với làm” dành cho Hội viên, sinh viên Việt Nam.

Tư tưởng HCM về tinh thần, trách nhiệm.

Tư tưởng HCM về tinh thần, trách nhiệm.

Tư tưởng HCM về tinh thần, trách nhiệm.

Tư tưởng HCM về tinh thần, trách nhiệm.

Tư tưởng HCM về tinh thần, trách nhiệm.

Tư tưởng HCM về tinh thần, trách nhiệm.

Tư tưởng HCM về tinh thần, trách nhiệm.

Tư tưởng HCM về tinh thần, trách nhiệm.

Tư tưởng HCM về tinh thần, trách nhiệm.

Tư tưởng HCM về tinh thần, trách nhiệm.

Tư tưởng HCM về tinh thần, trách nhiệm.

Tư tưởng HCM về tinh thần, trách nhiệm.

Tư tưởng HCM về tinh thần, trách nhiệm.

Tư tưởng HCM về tinh thần, trách nhiệm.

Tư tưởng HCM về trung thực, nói đi đôi với làm.

Tư tưởng HCM về trung thực, nói đi đôi với làm.

Tư tưởng HCM về trung thực, nói đi đôi với làm.

Tư tưởng HCM về trung thực, nói đi đôi với làm.

Tư tưởng HCM về trung thực, nói đi đôi với làm.

Tư tưởng HCM về trung thực, nói đi đôi với làm.

Tư tưởng HCM về trung thực, nói đi đôi với làm.Tư tưởng HCM về trung thực, nói đi đôi với làm.

Tư tưởng HCM về trung thực, nói đi đôi với làm.

Tư tưởng HCM về trung thực, nói đi đôi với làm.

Tư tưởng HCM về trung thực, nói đi đôi với làm.

Nguồn: Hội Sinh viên Việt Nam

Hội Sinh viên trường Đại học Ngân hàng TP. HCM