Số: 24/KH/ĐTN-HSV ngày 25/03/2019


MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

 • Mục đích

– Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của các cấp bộ Đoàn, Hội, của cán bộ, đoàn viên, thanh niên, nhất là của người đứng đầu, cán bộ Đoàn, Hội các cấp gắn liền với triển khai các phong trào, chương trình của tuổi trẻ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp.

– Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc trong nhận thức và hành động, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi suy thoái về đạo đức, lối sống, các tệ nạn xã hội trong đoàn viên, thanh niên.

 • Yêu cầu

– Kết hợp việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác với công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh, nâng cao ý thức tự giác của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên trong học tập, lao động và công tác.

– Đảm bảo trên 80% cán bộ Đoàn Hội các cấp tham gia học tập.

– Công tác tổ chức thu hút, tiết kiệm và hiệu quả.

THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

 • Thời gian: Thứ 7, ngày 01 tháng 06 năm 2019
 • Địa điểm: Hội trường lớn – 56 Hoàng Diệu 2, Thủ Đức, Tp.HCM.

THÀNH PHẦN THAM GIA:

 • Đối tượng chính: (phân ra theo chuyên đề, quy định tại mục 5)
 • BCH Đoàn trường và HSV trường.
 • BCH Đoàn – Hội cấp khoa, cấp Chi đoàn, Chi hội.
 • Đảng viên sinh viên của Chi bộ SV 1, Chi bộ SV 2.
 • Đoàn viên ưu tú đang theo dõi phát triển Đảng.
 • Đoàn viên, thanh niên (khuyến khích đăng ký).
  • Khách mời:
 • Đại diện Đảng ủy – Ban giám hiệu.
 • Đại diện Chi ủy các đơn vị trong Trường.

 BAN CHỈ ĐẠO – BAN TỔ CHỨC:

 • Ban chỉ đạo:
  • TS. Nguyễn Đức Trung – ĐUV phụ trách CTTN, Phó Hiệu trưởng.
  • Đ/c Ngô Thị Xuân – Bí thư Đoàn trường.
  • Đ/c Nguyễn Thành Hùng – Phó Chủ tịch HSV trường.
 • Ban tổ chức:
  • Đ/c Nguyễn Đức Ngọc – Trưởng ban Tuyên giáo, UV BCH Đoàn trường.
  • Thành viên ban Tuyên giáo Đoàn trường.
  • Thành viên ban Thư ký HSV trường.

 NỘI DUNG HỌC TẬP:

Chuyên đề 1:Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi” cho cán bộ Đoàn – Hội

 • Thời gian: 13g30 chiều ngày 01/06/2019
 • Đối tượng:
  • BCH Đoàn trường và HSV trường.
  • BCH Đoàn – Hội cấp khoa, cấp Chi đoàn, Chi hội.
  • Đảng viên sinh viên của Chi bộ SV 1, Chi bộ SV 2.

Chuyên đề 2:Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm trong đoàn viên, thanh niên

 • Thời gian: 08g00 sáng ngày 01/06/2019
 • Đối tượng:
  • BCH Đoàn trường và HSV trường.
  • BCH Đoàn – Hội cấp khoa, cấp Chi đoàn, Chi hội.
  • Đảng viên sinh viên của Chi bộ SV 1, Chi bộ SV 2.
  • Đoàn viên ưu tú đang theo dõi phát triển Đảng.
  • Đoàn viên, thanh niên (khuyến khích đăng ký).

 LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN:

Thời gian Công việc
Từ 20/03/2019 đến 10/04/2019 –         Lập kết hoạch, xin phép Đảng ủy – BGH.
Từ 10/04/2019 đến 25/05/2019 –          Liên hệ diễn giả, công tác chuẩn bị, hậu cần.

–          Thông báo, lập danh sách đối tượng tham dự.

Ngày 01/06/2019 –          Tổ chức học tập 2 chuyên đề
Sau ngày 01/06/2019 –          Tổng kết và đánh giá hiệu quả tổ chức.

–          Cấp giấy chứng nhận