I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tuyên truyền, giáo dục, định hướng cho cán bộ, hội viên, thanh thiếu nhi hướng tới các giá trị cao đẹp, có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh vững vàng, có hoài bão và khát vọng vươn lên, sống đẹp, sống có ích, trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.
2. Góp phần tạo ra trào lưu, xu hướng đăng tải, chia sẻ thông tin tích cực trên mạng xã hội, góp phần tạo môi trường mạng lành mạnh cho sự phát triển toàn diện của sinh viên.
3. Thực hiện phương châm “trong trước, ngoài sau”, “trên trước, dưới sau”.
Theo đó, cấp bộ Đoàn, cán bộ đoàn các cấp thực hiện trước; tích cực lan truyền tin tốt, câu chuyện đẹp, từ đó lan tỏa ra đoàn viên, sinh viên. Phấn đấu xây dựng trang mạng xã hội và tuyên truyền mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp của Đại học Ngân hàng Tp.HCM.
II. NỘI DUNG
Liên chi Hội Sinh viên các khoa, các CLB-Đội-Nhóm tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, sinh niên đăng tải, chia sẻ các tin tốt, các câu chuyện đẹp trên các mạng xã hội của cá nhân, tổ chức mình, trong đó:
1. Tin tốt: Là những thông tin tích cực liên quan đến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quá trình cụ thể hóa các chủ trương, chính sách; các thông tin về mọi mặt của đời sống xã hội có tác động tích cực đến suy nghĩ, quan niệm, lối sống của đoàn viên, thanh niên và nhân dân; thông tin có mục đích, định hướng tốt, có tính phản biện, tinh thần xây dựng. Ưu tiên các thông tin tích cực về Đoàn, về việc triển khai các phong trào, cuộc vận động lớn của nhiệm kỳ 2017 – 2019, các nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn, Hội các cấp; những thành tích xuất sắc của thanh thiếu nhi Việt Nam trong học tập, nghiên cứu, sinh hoạt, lao động, công tác.
2. Câu chuyện đẹp: Là những câu chuyện truyền cảm hứng về việc làm tốt, hành động đẹp thể hiện lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc; về những tấm gương người tốt, việc tốt thể hiện tinh thần trách nhiệm, tấm lòng yêu thương, nhân hậu của con người, tinh thần quả cảm, trung thực, sẵn sàng hy sinh lợi ích của bản thân vì đất nước và cộng đồng; về những tấm gương vượt khó vươn lên thành công trong cuộc sống và có những đóng góp thiết thực cho xã hội.
III. CHỦ ĐỀ CỦA CÁC MỐC THỜI GIAN TRỌNG ĐIỂM:
Tập trung tuyên truyền tin tốt, câu chuyện đẹp về sinh viên; những tấm gương tiêu biểu đạt thành tích xuất sắc trong học tập và nghiên cứu, những câu chuyện đẹp.
Tuyên truyền các tin tốt, câu chuyện đẹp trong đời sống xã hội để truyền tải niềm cảm hứng, thông điệp nhân văn đến toàn thể cộng đồng.
IV. PHƯƠNG THỨC, GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI
1. Công tác tuyên truyền
Tuyên truyền rộng rãi thông qua các hoạt động Đoàn, Hội; triển khai tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội của Hội Sinh viên trường, Liên chi Hội Sinh viên các khoa; đưa nội dung về mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động vào các buổi sinh hoạt chi đoàn.
2. Cách thức triển khai
Thực hiện theo phương châm “trong trước, ngoài sau”, “trên trước, dưới sau”, trước mỗi câu chuyện đẹp thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận xã hội, các cấp bộ Hội, cán bộ Hội tập trung tuyên truyền, chia sẻ tạo thành trào lưu trên mạng xã hội cổ vũ lối sống tích cực, nhân văn, vì cộng đồng; chủ động phê phán, lên án những thói quen xấu, lạc hậu, cản trở sự phát triển, lối sống thờ ơ, vô cảm; phản bác những luận điệu sai trái, hành động gây ảnh hưởng tiêu cực tới đất nước và cộng đồng xã hội.
Vận động cán bộ, hội viên, sinh viên tích cực tham gia chia sẻ, bình luận, đăng tải các thông tin chính thống, tích cực, các hành động, câu chuyện đẹp từ fanpage của Hội Sinh viên trường.

TM. BTK HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG