• MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

Mục đích:

–  Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên về vị trí, vai trò và ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng chi đoàn; tạo bước chuyển biến về chất lượng tổ chức và hoạt động của các chi đoàn; phát huy vai trò của Đoàn cơ sở trong hướng dẫn, chỉ đạo sinh hoạt chi đoàn.

– Xây dựng chi đoàn mạnh theo tiêu chí “3 nắm, 3 biết, 3 làm” là cơ sở đề Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn trong hệ thống chính trị và xã hội; thu hút, tập hợp, đoàn kết đoàn viên, thanh niên, phát huy cao nhất tính tiền phong, gương mẫu của đoàn viên.

Yêu cầu:

– Xây dựng chi đoàn mạnh theo tiêu chí “3 nắm, 3 biết, 3 làm” phải thực hiện thường xuyên, liên tục, chất lượng, không phô trương, hình thức.

– Cán bộ được phân công phụ trách thực hiện phải tận tình, sâu sát, gắn bó với cơ sở và đoàn viên.

– Hình thức tổ chức phong phú, đa dạng, phù hợp với thực tiễn của đơn vị.

  • NỘI DUNG, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

Nội dung:

1.1.Tiêu chí 3 nắm: nắm tình hình Đoàn viên; nắm tình hình địa phương, đơn vị; nắm nghiệp vụ công tác Đoàn. Ban chấp hành chi đoàn phải nắm và phân tích được:

– Nắm được số lượng, thành phần, đặc điểm, hoàn cảnh, quá trình hoạt động, tình hình tư tưởng, nhu cầu của từng đoàn viên trong chi đoàn. Nắm được số lượng, phân tích đối tượng, tình hình biến động thanh niên, hoàn cảnh các em thiếu nhi trên địa bàn, trong đơn vị của chi đoàn.

– Nắm được tình hình hoạt động, chủ trương, yêu cầu, xu hướng phát triển, những diễn biến về an ninh, chính trị, hoạt động kinh tế, dư luận xã hội, nhiệm vụ lao động sản xuất, học tập tại địa phương, đơn vị nơi đoàn viên cư trú, lao động, học tập.

– Nắm được các nghiệp vụ công tác Đoàn: nắm Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn, thực hiện các nghiệp vụ công tác tổ chức đúng theo quy định như: quy trình kết nạp đoàn viên mới, chuyển sinh hoạt đoàn, trưởng thành đoàn, quản lý hồ sơ đoàn viên, đoàn vụ…

1.2. Tiêu chí 3 biết: biết nghị quyết; biết chương trình; biết nhu cầu. Đoàn viên chi đoàn cần:

– Biết rõ nghị quyết của chi bộ, chủ trương của chính quyền từng địa phương, đơn vị, biết những vấn đề chính của nghị quyết Đảng các cấp có liên quan đến thanh niên, biết rõ nghị quyết của chi đoàn, Đoàn cấp trên trực tiếp, tinh thần những nghị quyết quan trọng của Đoàn các cấp.

– Biết được nội dung chương trình công tác, chỉ tiêu thực hiện của chi đoàn, biết những phong trào hành động của chi đoàn và chương trình, phong trào lớn do Đoàn cấp trên chỉ đạo.

– Biết được nhu cầu của thanh thiếu nhi trên các lĩnh vực việc học, việc làm, vui chơi giải trí… địa bàn đang sinh sống hoặc trong đơn vị đang học tập, công tác.

1.3. Tiêu chí 3 làm: làm chương trình rèn luyện đoàn viên và công trình thanh niên; làm chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm; làm công tác tuyên truyền, vận động quần chúng. Chi đoàn phải tổ chức thực hiện và đạt kết quả tốt:

– Làm chương trình Rèn luyện đoàn viên và Công trình thanh niên: căn cứ vào nội dung hướng dẫn của Đoàn cấp trên, chi đoàn đăng ký và tổ chức thực hiện và đạt kết quả tốt chương trình Rèn luyện đoàn viên. Bên cạnh đó, mỗi chi đoàn đăng ký thực hiện ít nhất một công trình thanh niên đạt hiệu quả được công nhận.

– Làm chương trình, kế hoạch hoạt động: Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng năm và thực hiện tốt các chỉ tiêu, mục tiêu theo kế hoạch, chương trình đã đề ra.

– Làm công tác tuyên truyền, vận động quần chúng: chi đoàn tổ chức cho đoàn viên làm công tác vận động thanh niên vào tổ chức Đoàn – Hội, vận động gia đình và người dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Giải pháp thực hiện:

– Thường xuyên gần gũi, liên hệ mật thiết với Đoàn viên, kịp thời nắm bắt những thông tin biến động trên các mặt đời sống, văn hóa tinh thần của thanh thiếu nhi. Ban chấp hành (hoặc Bí thư, Phó Bí thư) chi đoàn định kỳ hàng năm cho tiến hành khảo sát, thống kê và nắm chắc số lượng, thành phần, đặc điểm, hoàn cảnh, quá trình hoạt động, tình hình tư tưởng và nhu cầu của thanh niên tại địa phương, đơn vị.

– Thường xuyên vận động đoàn viên trong chi đoàn tích cực học tập, nghiên cứu và nắm được những nội dung cơ bản về tình hình kinh tế – chính trị – xã hội của đất nước, thành phố và của địa phương, đơn vị mình; các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những kiến thức cơ bản về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam, những nội dung, chỉ tiêu quan trọng của nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, đặc biệt là nghị quyết Đại hội chi Đoàn và đoàn cấp trên gần nhất. Bên cạnh đó, phải biết được những nội dung cơ bản các chủ trương quan trọng của chính quyền tại địa phương, đơn vị.

– Thường xuyên cung cấp, thông tin cho đoàn viên trong chi đoàn biết những nội dung chương trình công tác, các chỉ tiêu thực hiện của chi đoàn mình, biết những phong trào hành động của chi đoàn và chương trình, phong trào do Đoàn cấp trên chỉ đạo thực hiện hằng năm.

– Thường xuyên tổ chức cho đoàn viên làm công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, giới thiệu thanh niên vào Đoàn, vào Hội, làm nòng cốt xây dựng câu lạc bộ, đội nhóm, thực hiện phương thức 1+1 (1 đoàn viên vận động, tập hợp 1 thanh niên vào tổ chức Đoàn – Hội); tuyên truyền vận động các đối tượng thanh thiếu nhi và người dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

– Định kỳ hàng tháng, Ban Chấp hành chi đoàn bám sát Nghị quyết của cấp ủy đơn vị để thông tin cho Đoàn viên biết và đề ra những hoạt động cụ thể trong tháng góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị. Dựa vào chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên của đoàn cấp trên và thực tiễn tại địa phương, đơn vị, Ban chấp hành (hoặc Bí thư, Phó Bí thư) chi đoàn họp thống nhất trong toàn thể đoàn viên chi đoàn về chương trình, phương hướng hoạt động của chi đoàn trong năm. Từ phương hướng chung, các chi đoàn cụ thể thành kế hoạch, chương trình hoạt động hàng tháng. Định kỳ hằng quý, 6 tháng, Ban chấp hành (hoặc Bí thư, Phó Bí thư) chi đoàn kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động, có rà soát, bổ sung, chỉnh sửa nội dung hoạt động cho phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị. Có báo cáo kết quả hoạt động định kỳ cho đoàn cấp trên.

– Định kỳ hàng năm, Ban Chấp hành chi đoàn cụ thể hóa nội dung Rèn luyện đoàn viên phù hợp với điều kiện học tập, lao động, sinh hoạt và nhu cầu của đoàn viên. Đề cao sự chủ động, đăng ký, rèn luyện của đoàn viên và việc tổ chức đăng ký của chi đoàn. Cách thức thực hiện cần sáng tạo, hấp dẫn, nội dung dễ triển khai thực hiện, dễ đánh giá. Có hình thức tuyên dương, khen thưởng đối với chi đoàn, đoàn viên thực hiện tốt chương trình Rèn luyện đoàn viên.

– Định kỳ hàng năm, Chi đoàn thống nhất và chọn lựa ít nhất 01 Công trình thanh niên để thực hiện trong năm. Đảm bảo công trình phải thiết thực, hiệu quả, cùng tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị. Tránh thực hiện công trình một cách qua loa, hình thức, làm để báo cáo. Cuối năm, chi đoàn tổ chức nghiệm thu công trình, mời đoàn cấp trên cùng tham gia theo dõi, đánh giá chất lượng và góp ý cho việc thực hiện công trình trong những năm tiếp theo.

         3. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN:

– Phân công cán bộ cấp đoàn cơ sở theo dõi, hỗ trợ cho các chi đoàn trong các chương trình, hoạt động. Định kỳ hằng tháng tham gia sinh hoạt chi đoàn và có thông tin, báo cáo với Ban Thường vụ hoặc đồng chí Bí thư (Phó Bí thư) đoàn cơ sở về tình hình hoạt động, sự phát triển và những hạn chế của chi đoàn.

– Tăng cường mối quan hệ, trao đổi với cấp ủy phụ của các chi đoàn trực thuộc về việc phối hợp chỉ đạo hoạt động của chi đoàn; có chế độ định kỳ hàng quý, 6 tháng thông tin tình hình hoạt động của chi đoàn đến cấp ủy.

– Thường xuyên cung cấp thông tin, tài liệu chính thống của tổ chức Đoàn cấp trên và của tổ chức Đảng cho các chi đoàn để làm nội dung sinh hoạt chi đoàn, nhằm nâng cao hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên trong chi đoàn.

– Thường xuyên trao đổi, hướng dẫn, cập nhật các nội dung thay đổi của các nghiệp vụ công tác đoàn cho Ban chấp hành (Bí thư, Phó Bí thư) chi đoàn. Tùy vào tình hình thực tế tại đơn vị, có thể nghiên cứu thành lập Câu lạc bộ “Bí thư chi đoàn” để tập hợp, trao đổi, thảo luận và tăng cường giao lưu học hỏi kinh nghiệm của các bí thư chi đoàn.

– Định kỳ hằng năm, căn cứ vào Hướng dẫn của Đoàn cấp trên và chương trình công tác năm tại đơn vị, Đoàn cơ sở triển khai các tiêu chí đăng ký xây dựng chi đoàn mạnh theo 3 tiêu chí và cụ thể hóa các nội dung đăng ký thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên triển khai đến chi đoàn. Cuối năm, trên cơ sở Hướng dẫn của Đoàn cấp trên về việc đánh giá chất lượng chi đoàn hàng năm kết hợp với việc thực hiện các nội dung tiêu chí xây dựng chi đoàn mạnh và kết quả hoạt động của chi đoàn trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, Đoàn cơ sở xem xét, biểu dương, khen thưởng các chi đoàn thực hiện tốt các nội dung tiêu chí; đồng thời đề ra các giải pháp củng cố chi đoàn trung bình, yếu hàng năm.

Trên cơ sở hướng dẫn này, Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị Ban Thường vụ các Đoàn khoa, Chi đoàn chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện theo tiêu chí “3 nắm, 3 biết, 3 làm” phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị mình.

BTV ĐOÀN TRƯỜNG