THÔNG BÁO

v/v công bố danh sách dự kiến Sinh viên Ngân hàng 5 tốt năm 2014

 

          Căn cứ hướng dẫn số 133 HD/TWHSV ngày 21 tháng 7 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam về hướng dẫn thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt” nhiệm kỳ 2013-2018

Căn cứ kết luận cuộc họp liên tịch ngày 27 tháng 11 năm 2014 của Ban thường vụ Đoàn trường, Ban thư ký Hội sinh viên trường, Ban vận động Sinh viên Ngân hàng 5 tốt và các đồng chí Bí thư Đoàn khoa, Liên Chi hội trưởng Liên chi hội sinh viên khoa  trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, Ban vận động Sinh viên Ngân hàng 5 tốt thông báo đến toàn thể Hội viên về kết quả cuộc bình chọn Sinh viên Ngân hàng 5 tốt gồm 337 hội viên có tên trong danh sách đính kèm sau:

 Danh sách đính kèm: DANH SÁCH SINH VIÊN 5 TỐT CẤP LIÊN CHI

DANH SÁCH SINH VIÊN 5 TỐT CẤP TRƯỜNG

         

          Các sinh viên có tên nêu trên trong vòng 02 ngày từ 07h00 ngày 29 tháng 11 năm 2014 đến 23h00 ngày 30 tháng 11 năm 2014  có mọi yêu cầu thắc mắc gì  nhanh chóng gửi về địa chỉ mail Ban vận động: bvdsinhvien5tot.buh@gmail.com . Sau thời gian trên, BVĐ sẽ không giải quyết mọi khiếu nại liên quan đến danh sách  chính thức.

 

Trân trọng!

 

                                                          TM. BAN VẬN ĐỘNG SVNH5T

                                                                             TRƯỞNG BAN

                                                                                      (đã ký)

                

                                                                   PHẠM THỊ MINH KHÁNH