I – ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

– Là sinh viên thuộc các năm 2, 3, 4 hệ chính quy (khóa 32, 31, 30) đang học tập tại trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh.

II – DANH HIỆU

– Cá nhân: Sinh viên 5 tốt cấp Liên chi Hội, Sinh viên 5 tốt cấp trường, Sinh viên 5 tốt tiêu biểu;

– Tập thể: Tập thể Sinh viên 5 tốt.

III – NỘI DUNG XÉT CHỌN DANH HIỆU “SINH VIÊN NGÂN HÀNG 5 TỐT” NĂM HỌC 2016 – 201

1. Tiêu chí “ĐẠO ĐỨC TỐT”

a. Tiêu chuẩn cấp Liên chi Hội:

– Có lòng yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng.

Không vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của trường, lớp, quy định của địa phương cư trú và những nơi công cộng.

– Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chính trị tư tưởng, tuần sinh hoạt công dân – sinh viên do trường tổ chức.

– Có lối sống lành mạnh, văn minh, được tập thể chi Đoàn/chi Hội tín nhiệm.

 Điểm rèn luyện năm học 2016 – 2017 đạt từ 70 điểm trở lên.

b. Tiêu chuẩn cấp trường:

– Đạt tiêu chuẩn cấp Liên chi Hội.

– Điểm rèn luyện năm học 2016 – 2017 đạt từ 80 điểm trở lên.

Xếp loại Đoàn viên: Xuất sắc.

– Đạt ít nhất 1 trong các tiêu chuẩn sau:

          + Tích cực tham gia các hoạt động Đoàn – Hội (có xác nhận của Đoàn khoa/ Liên chi Hội/ Câu lạc bộ – Đội – Nhóm).

          + Là thành viên chính thức đội thi tìm hiểu về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh từ cấp khoa trở lên.       

          + Có tham luận, bài viết được trình bày tại các diễn đàn học thuật quy mô từ cấp trường trở lên về các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

          + Là Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác các cấp hoặc là điển hình được biểu dương trong việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

          + Có hành động dũng cảm cứu người bị nạn, bắt cướp, giúp người neo đơn, người nghèo, người gặp khó khăn, hoạn nạn trong tình trạng nguy hiểm và cấp thiết được khen thưởng, biểu dương từ trường, cấp xã, phường trở lên hoặc được nêu gương trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

2. Tiêu chí “HỌC TẬP TỐT”

a. Tiêu chuẩn cấp Liên chi Hội:

– Điểm trung bình chung học tập năm học 2016 – 2017 đạt từ 7.0/10 trở lên, đồng thời không nợ môn (kèm theo bảng điểm có xác nhận của Phòng Đào tạo).

– Có động cơ, thái độ học tập đúng đắn, tích cực.

b. Tiêu chuẩn cấp trường:

– Điểm trung bình chung học tập năm học 2016 – 2017 đạt từ 7.5/10 trở lên, đồng thời không nợ môn (kèm theo bảng điểm có xác nhận của Phòng Đào tạo).

– Đạt ít nhất 1 trong các tiêu chuẩn sau:

          + Có đề tài nghiên cứu khoa học các cấp (đã được nghiệm thu).

          + Tham gia sinh hoạt thường xuyên (hoạt động trên 6 tháng) tại các Câu lạc bộ học thuật (có xác nhận của Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ).

          + Tham gia và đạt giải trong các cuộc thi học thuật quy mô từ cấp khoa trở lên.

          + Có bài đăng trong các Tạp chí chuyên ngành, hội thảo phù hợp với ngành mà sinh viên đang theo học (có phụ lục và bài viết được đăng kèm theo).

          + Có sản phẩm sáng tạo được công nhận của các cơ quan chức năng (tên sản phẩm và giấy chứng nhận kèm theo).

          + Là thành viên các đội tuyển tham gia cuộc thi về học thuật từ cấp trường trở lên.

3. Tiêu chí “THỂ LỰC TỐT”

a. Tiêu chuẩn cấp Liên chi Hội:

– Hoàn thành môn Giáo dục thể chất năm học 2016 – 2017 hoặc tham gia 1 cuộc thi thể thao hoặc đạt danh hiệu “Thanh niên khỏe” năm học 2016 – 2017.

– Có tinh thần thể thao và thường xuyên rèn luyện thể chất.

* Đối với sinh viên khuyết tật: Tiêu chuẩn về thể lực gồm có tập thể dục hằng ngày hoặc rèn luyện ít nhất 01 môn thể thao dành cho người khuyết tật.  

b. Tiêu chuẩn cấp trường:

Đạt ít nhất 1 trong các tiêu chuẩn sau:

– Đạt danh hiệu “Thanh niên khỏe” năm học 2016 – 2017.

– Đạt giải trong các cuộc thi thể thao quy mô từ cấp khoa trở lên.

– Điểm trung bình chung môn Giáo dục thể chất năm học 2016 – 2017 đạt từ 8.0/10 trở lên. Trong trường hợp năm học 2016 – 2017 không học môn GDTC, sinh viên có thể sử dụng điểm trung bình chung môn GDTC của năm học gần nhất.

– Là thành viên đội tuyển các môn thể dục thể thao từ cấp trường trở lên.

– Là đội trưởng hoặc phụ trách các đội tuyển Thể dục Thể thao hoặc Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Thể dục Thể thao.

4. Tiêu chí “TÌNH NGUYỆN TỐT”

a. Tiêu chuẩn cấp Liên chi Hội:

– Tham gia ít nhất 03 ngày tình nguyện trong năm (có xác nhận của đơn vị tổ chức)

a. Tiêu chuẩn cấp trường:

Đạt ít nhất 1 trong các tiêu chuẩn sau:

– Hoàn thành một trong các chiến dịch, chương trình sau: Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, Chiến dịch Xuân tình nguyện, chương trình Tiếp sức mùa thi, Hiến máu tình nguyện.

– Tham gia ít nhất 05 ngày tình nguyện trong năm (có xác nhận của đơn vị tổ chức).

– Được giấy khen cấp trường trở lên về hoạt động tình nguyện

5. Tiêu chí “HỘI NHẬP TỐT”

a. Tiêu chuẩn cấp Liên chi Hội:

          Đạt 2 trong các tiêu chuẩn sau:

          Tiêu chuẩn về Ngoại ngữ:

– Đạt chứng chỉ ngoại ngữ bằng A, tương đương bằng A trở lên hoặc các chứng chỉ TOIEC 350IELTS 3.5TOEFL iBT 40TOEFL PBT 400, CEFR A1 trở lên.

– Hoặc tham gia và đạt giải trong các cuộc thi về Ngoại ngữ quy mô từ cấp khoa trở lên.

– Hoặc điểm trung bình chung các môn Ngoại ngữ năm học 2016 – 2017 đạt từ 6.5/10 trở lên. Trong trường hợp năm học 2016 – 2017 không học Ngoại ngữ thì sẽ lấy điểm trung bình chung môn Ngoại ngữ của năm học gần nhất.

          Tiêu chuẩn về Tin học:

– Thành thạo tin học Văn phòng, có chứng chỉ đạt từ bằng A hoặc Chứng chỉ công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương.

– Hoặc tham gia và đạt giải trong các cuộc thi về Tin học quy mô từ cấp khoa trở lên.

– Hoặc đạt điểm trung bình môn Tin học năm học 2016 – 2017 đạt từ 6.5/10 trở lên. Trong trường hợp năm học 2016 – 2017 không học Tin học thì sẽ lấy điểm trung bình chung môn Tin học của năm học gần nhất.

          Tiêu chuẩn về kỹ năng:

– Tham gia và đạt giải 01 cuộc thi về kỹ năng quy mô từ cấp khoa trở lên.

– Hoặc tham gia 02 hoạt động của Đoàn – Hội cấp Đoàn khoa – Liên chi Hội trở lên.

– Hoặc là thành viên 1 Câu lạc bộ (Câu lạc bộ kỹ năng hoặc câu lạc bộ sở thích) .

a. Tiêu chuẩn cấp trường:

          Đạt ít nhất 03 trong các tiêu chuẩn sau:

          Tiêu chuẩn về Ngoại ngữ:

– Đạt chứng chỉ ngoại ngữ bằng B; tương đường bằng B hoặc các chứng chỉ TOEIC 450IELTS 4.5TOEFL iBT 45TOEFL PBT 450, CFER B1 trở lên.

– Hoặc tham gia và đạt giải các cuộc thi về Ngoại ngữ quy mô từ cấp trường trở lên.

– Hoặc điểm trung bình chung các môn Ngoại ngữ cả năm học 2016 – 2017 đạt từ 8.0/10 trở lên. Trong trường hợp năm học 2016 – 2017 không học Ngoại ngữ thì sẽ lấy điểm trung bình chung môn Ngoại ngữ của cả năm học gần nhất.

          Tiêu chuẩn về Tin học:

– Thành thạo tin học Văn phòng, có chứng chỉ đạt từ bằng B hoặc chứng chỉ công nghệ thông tin nâng cao hoặc tương đương.

          – Hoặc tham gia và đạt giải trong các cuộc thi về tin học quy mô từ cấp khoa trở lên.

          – Hoặc đạt điểm trung bình môn Tin học cả năm học 2016 – 2017 đạt từ 8.0/10 trở lên. Trong trường hợp năm học 2016 – 2017 không học Tin học thì sẽ lấy điểm trung bình chung môn Tin học của cả năm học gần nhất.

          Tiêu chuẩn về kỹ năng:

          – Tham gia và hoàn thành ít nhất 01 khóa huấn luyện kỹ năng.

– Hoặc tham gia và đạt giải trong các cuộc thi về kỹ năng quy mô từ cấp khoa trở lên.

          – Hoặc nhận giấy khen của Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường trở lên khen thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên hoặc công tác Hội và phong trào sinh viên.

          – Hoặc là cán bộ Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên từ cấp Đoàn khoa, Liên chi Hội trở lên.

          – Hoặc tham gia hoạt động tích cực trong ít nhất 01 Câu lạc bộ – Đội – Nhóm (có xác nhận của Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ).

          – Hoặc là thành viên ban tổ chức ít nhất 01 chương trình quy mô từ cấp khoa trở lên.

          Tiêu chuẩn về giao lưu quốc tế:

          – Tham gia ít nhất 01 hoạt động giao lưu quốc tế: Hội nghị, Hội thảo quốc tế, các chương trình gặp gỡ, giao lưu, hợp tác với thanh niên, sinh viên quốc tế trong và ngoài nước.

6. TIÊU CHUẨN ƯU TIÊN

          Ngoài các tiêu chuẩn trên, Hội đồng xét chọn ưu tiên xét chọn những sinh viên có các tiêu chuẩn sau:

          – Thành viên tham gia các cuộc thi quy mô cấp quốc gia, quốc tế.

          – Là thanh niên tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng trên các lĩnh vực tại địa phương, đơn vị hoặc được nêu gương trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

– Tham gia và đạt giải từ giải khuyến khích trở lên giải trong các cuộc thi tìm hiểu về văn hóa, lịch sử, xã hội trong nước và thế giới quy mô từ cấp trường trở lên.

IV – CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ:

– Ứng viên thực hiện đăng ký trực tiếp tại Bàn trực nhận hồ sơ đăng ký xét chọn “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt” năm học 2016 – 2017 tại các các Sảnh Giảng đường đến hết ngày 06/10/2017.

– Các ứng viên đủ tiêu chuẩn đạt danh hiệu sẽ được yêu cầu đối chứng bản gốc các loại giấy tờ trên.

V- THỜI GIAN VÀ LỊCH TRÌNH DỰ KIẾN:

5/9 – 17/09: Triển khai và thực hiện tuyên truyền Phong trào “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt” năm học 2017 – 2018.

18/09 – 04/10: Đặt bàn tư vấn, nhận hồ sơ. Tổ chức mô hình “Lớp học 5 tốt

06/10: Hạn chót bổ sung hồ sơ.

07/10 – 11/10: Hội đồng xét duyệt hồ sơ tham gia xét chọn danh hiệu “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt” cấp Liên chi Hội và cấp trường.

12/10: Công bố kết quả xét chọn danh hiệu “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt” các cấp năm học 2016 – 2017 và nhận phản hồi ý kiến từ sinh viên.

15/10: Công bố kết quả chính thức cuối cùng, chốt danh sách gửi về Hội Sinh viên Thành phố.

16/10: Gặp mặt tất cả “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt”.

17/10 – 30/10: Hành trình “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt”

3/11: Lễ tuyên dương “Sinh viên Ngân hàng 5 tốt” năm học 2016 – 2017 và phát động tiêu chí cho năm học 2017 – 2018.

Sau 3/11: Các hoạt động hậu tuyên dương.

Các hoạt động hậu tuyên dương sẽ được tổ chức và cập nhật thường xuyên tại website www.youth.buh.edu.vn 

VI – KHEN THƯỞNG:

“Sinh viên Ngân hàng 5 tốt” là một danh hiệu cao quý, được trao cho những sinh viên có thành tích tốt trong học tập, hoạt động nghiên cứu khoa học và các hoạt động tình nguyện, hội nhập quốc tế. Mỗi sinh viên Ngân hàng 5 tốt sẽ nhận được: giấy chứng nhận, thư chúc mừng, khen thưởng của Hội Sinh viên trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh, giấy khen của Hiệu trưởng trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh, được vinh danh trong Đêm tuyên dương Sinh viên Ngân hàng 5 tốt năm học 2016 – 2017.

– Đặc biệt, những sinh viên có thành tích nổi bật sẽ được giới thiệu xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” năm học 2016 – 2017 cấp Thành và cấp Trung Ương.

– Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” được chấp nhận tại hầu hết các Ngân hàng thương mại trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh như một minh chứng cho thành tích học tập, nghiên cứu khoa học và hoạt động phong trào của sinh viên tại trường Đại học.

 

Tải mẫu bìa hồ sơ: tại đây

Tải mẫu xác nhận thành tích hoạt động: tại đây

Tải mẫu xác nhận thành viên CLB: tại đây

Tải phiếu thông tin: tại đây: tại đây