THƯ MỜI
V/v họp thông qua chương trình công tác năm học 2014 – 2015
với các CLB, đội, nhóm trực thuộc Đoàn trường

Kính gửi: – Ban chủ nhiệm các CLB, đội, nhóm trực thuộc Đoàn trường

Nhằm mục đích tạo thuận lợi cho việc chỉ đạo hoạt động của các CLB, đội, nhóm trực thuộc Đoàn trường trong năm học 2014 – 2015, Ban Tổ chức Đoàn trường sẽ làm việc với các đơn vị về chương trình công tác năm học 2014 – 2015.

– Thời gian: Từ 11g30 ngày 8/10/2014 (thứ Tư)

– Địa điểm: Văn phòng Đoàn cơ sở Thủ Đức

– Nội dung làm việc:
+ Các CLB, đội, nhóm gửi chương trình hoạt động dự kiến trong năm học 2014 – 2015 về Đoàn trường qua địa chỉ email doanthanhnien@buh.edu.vn
+ Thảo luận các chương trình trọng điểm trong năm học cần sự hỗ trợ kinh phí từ Đoàn trường.
+ Vấn đề quản lý thành viên, tuyển thành viên mới của các đơn vị hiện nay
+ Vấn đề tổ chức tổng kết hoạt động năm học 2013 – 2014 và tuyên dương, khen thưởng (nếu có)

Vì nội dung quan trọng của cuộc họp nên rất mong các đơn vị cử thành viên ban chủ nhiệm tham dự nghiêm túc.
Trân trọng.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG
PHÓ BÍ THƯ

Phạm Thanh Tân