THÔNG BÁO
V/v tổ chức công nhận danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cấp trường, cấp khoa năm học 2013 – 2014

Căn cứ theo chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2013 – 2014 của trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh.
Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo đến các cơ sở Đoàn về việc tổ chức công nhận danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cấp trường, cấp khoa năm học 2013 – 2014 như sau:

1. Mục đích, ý nghĩa của danh hiệu:
– Đây là hình thức tuyên dương của Ban Thường vụ Đoàn trường dành cho các Đoàn viên tiêu biểu trên lĩnh vực học tập, hoạt động phong trào, có lối sống lành mạnh, đạo đức tốt, có đóng góp đối với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách chủ tịch Hồ Chí Minh” trong năm học 2013 – 2014 vừa qua.
– Những gương Đoàn viên được tuyên dương sẽ là hình mẫu cho các Đoàn viên, sinh viên khác noi theo.
2. Tiêu chuẩn được công nhận:
2.1. Cấp trường:
– Điểm trung bình học kỳ gần nhất trên 7,0. Xếp loại Đoàn viên xuất sắc.
– Tham gia ít nhất 1 chiến dịch tình nguyện và 1 đợt hiến máu trong năm.
– Thành viên Ban tổ chức ít nhất là 4 chương trình quy mô cấp khoa, cấp trường (ghi rõ vai trò, đóng góp khi là thành viên ban tổ chức)
– Thành tích trong thi đấu thể dục thể thao, văn nghệ, học thuật (nếu có)
– Đóng góp về mô hình, giải pháp cho công tác Đoàn của chi Đoàn, Đoàn khoa trong năm học vừa qua.
2.2. Cấp khoa:
– Điểm trung bình học kỳ gần nhất trên 6,5. Xếp loại Đoàn viên xuất sắc.
– Tham gia ít nhất 1 chiến dịch tình nguyện.
– Thành viên Ban tổ chức ít nhất là 3 chương trình quy mô cấp khoa, cấp trường (ghi rõ vai trò, đóng góp khi là thành viên ban tổ chức)
– Thành tích trong thi đấu thể dục thể thao, văn nghệ, học thuật (nếu có)
– Đóng góp về mô hình, giải pháp cho công tác Đoàn của chi Đoàn, Đoàn khoa trong năm học vừa qua.

Ban chấp hành Đoàn khoa tiến hành họp xét và giới thiệu công nhận tối đa 03 gương thanh niên tiên tiến cấp trường, 05 gương thanh niên tiên tiến cấp khoa. Hồ sơ đề nghị công nhận gồm có:
– Công văn đề nghị công nhận. Có chữ ký của Bí thư Đoàn khoa.
– Biên bản họp xét tuyên dương.
– Bản khai thành tích của các đồng chí được tuyên dương các cấp theo các tiêu chí ứng với từng cấp công nhận.

Hồ sơ gửi bản chính về Văn phòng Đoàn trường trước 17g00 ngày 28/5/2014 (thứ Tư) và gửi kèm file văn bản vào doandhnganhang@gmail.com
Ban Thường vụ Đoàn trường rất mong các cơ sở Đoàn nghiêm túc thực hiện theo tinh thần thông báo.
Trân trọng.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG
PHÓ BÍ THƯ

Phạm Thanh Tân

File đính kèm: TB công nhận thanh niên tiên tiến cấp trường cấp khoa năm học 2013 – 2014