Thực hiện việc cập nhật mã số BHXH đối với sinh viên hiện đang theo học tại Trường theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổ Y tế trực thuộc P. Tổ chức Cán bộ thông tin đến sinh viên v/v thực hiện việc cung cấp mã số BHXH nhằm phục vụ cho công tác làm thẻ BHYT năm học 2017 – 2018

Chi tiết xem link: http://buh.edu.vn/thong-bao/thong-bao-v-v-cung-cap-ma-so-bhxh-de-lam-the-bhyt-hoc-sinh-sinh-vien-nam-hoc-2017-2018-5601.html