HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

 TP. HỒ CHÍ MINH

BCH TRƯỜNG ĐH NGÂN HÀNG TP.HCM

___

Số:  11/TB-HSV

 

 

 

TP. HCM, ngày 03 tháng 05 năm 2015

THÔNG BÁO

V/v nhận Giấy Chứng nhận “ Xuân Tình Nguyện 2014” và Giấy Chứng Nhận cấp trường và cấp thành của chương trình “Tiếp sức mùa thi 2014”

_____

 

            Sau khi chiến dịch “Xuân tình nguyện 2014”, chương trình “Tiếp sức mùa thi 2014” đã diễn ra thành công, nhằm mục đích ghi nhận các cá nhân đã tham gia vào chiến dịch, chương trình, nay ban tổ chức cấp giấy chứng nhận cho các tình nguyện viên. Đề nghị các cá nhân đã tham gia đến Văn Phòng Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường để nhận GCN.

Thời gian: Từ ngày 04/5/2015 đến hết ngày 08/5/2015.

Địa điểm: Văn Phòng Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường.

Lưu ý: Khi đến nhận GCN, Sinh viên mang theo Thẻ Sinh viên hoặc Giấy tờ tùy thân.

Trân trọng.

 

 

 

 

TL. BAN THƯ KÝ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Hào Sang