Năm học 2013 – 2014 là thời điểm tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2012 – 2014 và Đại hội Đoàn thành phố lần IX nhiệm kỳ 2012 – 2017. Đây cũng là thời điểm cơ sở vật chất của trường dành cho hoạt động Đoàn Hội sẽ có nhiều cải thiện như khu vực sinh hoạt ngoại khóa, văn phòng Đoàn Hội mới.

Trên cơ sở những thành công và hạn chế của năm học 2012 – 2013, Ban Thường vụ Đoàn trường ban hành chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh năm học 2013 – 2014 với các nhiệm vụ trọng tâm:

1. Tập trung triển khai việc học tập và quán triệt nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố lần IX, nhiệm kỳ 2012-2017 và Đại hội Đoàn toàn quốc lần X, xây dựng chương trình kế hoạch hành động cụ thể thực hiện nghị quyết Đại hội. Đẩy mạnh hoàn thành các chỉ tiêu của nghị quyết Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ 2012 – 2014.

2. Chủ động thực hiện hiệu quả chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn”, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiến tới xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức cán bộ Đoàn, Đoàn viên, thanh niên mang đặc thù đơn vị, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “4 xây – 3 chống”

3. Củng cố hoạt động của tổ chức Đoàn các cấp; đầu tư nâng cao chất lượng đội ngũ Ban chấp hành chi Đoàn; đổi mới hình thức nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn trong điều kiện học chế tín chỉ; tăng cường hiệu quả chương trình rèn luyện, quản lý đoàn viên; nâng cao tỉ lệ Đoàn viên ưu tú được phát triển Đảng, ứng dụng có hiệu quả phần mềm quản lý Đoàn viên tại các cơ sở Đoàn trong toàn trường.

4. Tiếp tục tăng cường hoạt động hỗ trợ sinh viên, giảng viên trẻ học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học. Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”, làm nòng cốt cùng với Hội Sinh viên thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt”, tiến tới tổ chức liên hoan “Dạy tốt, học tốt” cấp trường năm học 2013 – 2014.

Các cơ sở Đoàn và Đoàn viên thanh niên có thể tải tài liệu Hội nghị triển khai chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2013 – 2014

TẠI ĐÂY