THÔNG BÁO

v/v cập nhật danh sách Sinh viên Ngân hàng 5 tốt năm 2014

Căn cứ thông báo số 20/TB-BVĐ, kết quả liên tịch bình chọn Sinh viên Ngân hàng 5 tốt vào ngày  27 tháng 11 năm 2014 và kết quả phản hồi khiếu nại bình chọn danh hiệu sinh viên Ngân hàng 5 tốt đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2014

Sau quá trình tiếp nhận các thắc mắc, giải trình từ các cơ sở Hội, các cá nhân Hội viên, nay Ban vận động Sinh viên Ngân hàng 5 tốt, sau khi lấy ý kiến Ban thư ký Hội sinh viên trường, xin thông báo cập nhật danh sách Sinh viên Ngân hàng năm 2013. Cụ thể, có 338  Hội viên đạt danh hiệu Sinh viên Ngân hàng 5 tốt năm 2014 theo danh sách đính kèm. Trong đó, có  199 Sinh viên Ngân hàng 5 tốt cấp Liên chi hội và  139  Sinh viên Ngân hàng 5 tốt cấp trường.

Các thông tin liên quan sẽ thường xuyên được cập nhật tại: www.youth.buh.edu.vn

Danh sách đính kèm: DANH SÁCH CẤP TRƯỜNG – FINAL

DANH SÁCH LIÊN CHI – FINAL

                                                                                                   TM. BAN VẬN ĐỘNG SVNH5T

                                                                                                            TRƯỞNG BAN

                                                                                                            (đã ký)

                                                                                                    PHẠM THỊ MINH KHÁNH