GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG

HƯỚNG DẪN Thực hiện cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội

MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU Tuyên truyền, giáo dục, định hướng cho cán bộ, hội viên, thanh thiếu nhi hướng tới các giá trị cao đẹp, có lý tưởng cách mạng, bản...
Xem chi tiết »
Designed&Supported by CONTENTAZ.COM