thng bo vv ng k tham d cc chuyn  ngy hi vlsv ngn hng ln vii - nm 2014-0thng bo vv ng k tham d cc chuyn  ngy hi vlsv ngn hng ln vii - nm 2014-1thng bo vv ng k tham d cc chuyn  ngy hi vlsv ngn hng ln vii - nm 2014-2