Nhằm thực hiện việc đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phòng Công tác Sinh viên thông báo quy trình đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ II, năm học 2015 – 2016 đối với sinh viên, cụ thể như sau:

1.   Quy trình tự đánh giá

–       Sinh viên (SV) đăng nhập qua cổng Portal: http://online.buh.edu.vn/ phần “Nhập điểm rèn luyện” và tự chấm điểm vào “Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên” theo kết quả hoạt động rèn luyện đã đạt được trong học kỳ.

–       Kết quả hoạt động rèn luyện trong Trường đã được tổng hợp theo danh sách đính kèm.

–       Đối với các hoạt động rèn luyện ngoài Trường, SV nộp các giấy tờ, hình ảnh cần thiết để chứng minh hoạt động rèn luyện của mình cho lớp trưởng. Lớp trưởng lưu giữ các minh chứng này để làm cơ sở xét kết quả rèn luyện trong buổi họp lớp.

–       Sau khi tự chấm điểm, SV click vào “Lưu” ở dưới bảng đánh giá. Khi hệ thống hiện “cập nhật thành công” và hiện số điểm tổng thì quá trình đánh giá kết thúc. SV đăng thoát và kiểm tra lại kết quả.

–       Sinh viên theo dõi Bảng tổng hợp hoạt động rèn luyện của SV học kỳ 2, NH 2015-2016 tại đây.

2.   Thời gian mở cổng đánh giá: Từ ngày 20/5 đến hết ngày 03/6/2016. Sau ngày 03/6/2016, những SV không thực hiện việc đánh giá kết quả rèn luyện được tính bằng “0” điểm (không điểm).

Lưu ý:  Trong quá trình thực hiện chấm điểm, nếu hệ thống báo lỗi hoặc lưu không thành công, SV liên hệ trực tiếp phòng Công tác Sinh viên để được giải quyết. Sau ngày 03/6/2016, việc khiếu nại không còn hiệu lực.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:– BGH (Để báo cáo);

– Phòng QLCNTT (để công bố tới SV)

– Các Khoa QLSV (để phối hợp);

– Giảng viên cố vấn (để theo dõi);

– Ban cán sự lớp SV (để thực hiện);

– Lưu: PCTSV, VP.

 

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SV

 

(Đã ký)

ThS. Lâm Thị Kim Liên