Ngân hàng Quốc Tế VIB tuyển dụng vị trí Quản lý khách hàng

Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
Làm việc: Toàn thời gian
Khối Ngân hàng Bán lẻ
Thời hạn ứng tuyển: 31, Tháng 1, 2017
Chi tiết tại: https://careers.vib.com.vn/vi/job/quan-ly-khach-hang/1001


Mô Tả Công Việc

Tài chính

 • Thực hiện và hoàn thành chỉ tiêu KPIs ngân hàng giao nhằm gia tăng doanh thu, lợi nhuận cho cá nhân và đơn vị
 • Thực hiện thu hút và đẩy mạnh kinh doanh các sản phẩm của VIB.
 • Thực hiện các chỉ tiêu KPIs tài chính khác được giao hàng năm

Triền khai công việc

 • Tham gia các cuộc họp SSM, thiết lập kế hoạch phát triển kinh doanh cá nhân
 • Chăm sóc và khai thác nhu cầu khách hàng hiện hữu, phát triển khách hàng mới
 • Thực hiện bán chéo các sản phẩm của ngân hàng
 • Thẩm định và lập tờ trình hoàn thiện hồ sơ tín dụng, trình kí các cấp liên quan & theo dõi quá trình giải ngân
 • Quản lý và theo dõi kỳ hạn trả nợ của khách hàng, đảm bảo thực hiện nhắc nợ đối với  các khách hàng trong hạn. Đôn đốc  Thu hồi Nợ đối với các khách hàng đến hạn
 • Phối hợp thu hồi nợ hỗ trợ công tác thu hồi các khoản Nợ quá hạn nếu có
 • Giám sát khách hàng tín dụng sau khi đã giải ngân, nhắc nhở khách hàng trả nợ
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng đơn vị.

Tuân thủ/Kiểm soát rủi ro

 • Đảm bảo tuân thủ các chính sách quy trình nghiệp vụ, quy định của VIB và pháp luật
 • Chịu trách nhiệm cá nhân đối với các hồ sơ tín dụng do mình phát vay
 • Thực hiện tuân thủ 5 giá trị cốt lõi của VIB
 • Đảm bảo chất lượng và mức độ đầy đủ hoàn chỉnh của hồ sơ tín dụng
 • Quản lý thu hồi nợ quá hạn và nhắc nhở khách hàng trả nợ một cách hiệu quả

Dịch vụ khách hàng

 • Đảm bảo chuẩn mực dịch vụ khách hàng, phù hợp với các tiêu chuẩn và chất lượng của VIB.
 • Xây dựng quan hệ với đơn vị kinh doanh để phát triển mạng lưới, thúc đẩy giới thiệu khách hàng nội bộ giữa các ĐVKD
 • Xây dựng quan hệ với các phòng ban VIB khác

Quản lý nhân sự

 • Tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng