25.18-Thong bao tuyen sinh SV thuc tap Quy Dau tu phat trienBRVT_Page_2 25.18-Thong bao tuyen sinh SV thuc tap Quy Dau tu phat trienBRVT_Page_3