THÔNG BÁO HỌC BỔNG DELOITTE - 2018_Page_1 THÔNG BÁO HỌC BỔNG DELOITTE - 2018_Page_2

3. Đon xac nhan hoan canh kho khan (1)