Vừa qua nhà trường đã có quyết định kỷ luật đối với sinh viên: Nguyễn Hoàng Khánh (Lớp CD23NH03) về việc vi phạm quy chế thi: Nhờ người thi hộ. Nội dung quyết định vui lòng xem trong file đính kèm.

Đính kèm

Bài liên quan