thong-bao-ve-viec-to-chuc-dang-ky-xet-di-thuc-tap-dot-3-1thong-bao-ve-viec-to-chuc-dang-ky-xet-di-thuc-tap-dot-3-2