1. Vi tri chuyen vien tư van giai phap QLDN2. Vi tri NV xuc tien du an HCSN 3. Vi tri NVKD Phan mem ke toan 4. Vi tri NVKD ho ca the