1-Thong bao danh sach du kien SV he Dai hoc CQ du dieu kien xet Hoc bong Ngan hang NH 2017-2018_Page_1