TIN TỪ NHÀ TRƯỜNG

THÔNG BÁO Về việc áp dụng chuẩn đầu ra tin học và điều kiện học học phần tin học ứng dụng đối với sinh viên Đại học chính quy khóa 34 và Đại học chính quy chất lượng cao khóa 6

...
Xem chi tiết »
TIN TỪ NHÀ TRƯỜNG

QĐ v/v ban hành danh mục các môn học, học phần tương đương và thay thế cho các môn học, học phần trong chương trình đào tạo ĐHCQ K30, 31, 32 đã hủy bỏ hoặc được điều chỉnh nội dung, tên gọi và số tín chỉ

...
Xem chi tiết »
TIN TỪ NHÀ TRƯỜNG

THÔNG BÁO Về việc nhận hồ sơ xét hỗ trợ học phí đối với sinh viên chính quy thuộc diện có đất bị thu hồi (Đối tượng của Quỹ 156) Năm học 2018 – 2019

3.2- Mau giay de nghi ho tro hoc phi dien co dat bi thu hoi _156...
Xem chi tiết »
Designed&Supported by CONTENTAZ.COM